Hollandsche Spion (1731-1733)

Titelbeschrijving
De Hollandsche Spion, doorreizende de voornaamste Ryken, Republiquen en Nieuwe Ontdekte Landen van de Waereld; waarby gevoegt is alles wat ’er Maandelyks in Europa voorvalt. Als meede een Lyst der Schippers, Scheepen, en van wat Plaatzen die van dag tot dag binnen Texel zyn gekomen.
¶ Alternatieve spelling: De Hollandse Spion (Amsterdamse Courant 2 december 1732).

Periodiciteit
Maandblad. De datering is gebaseerd op advertenties die in kranten zijn aangetroffen. Zo wordt op 1 augustus 1731 in de Leydse Courant geadverteerd voor de Hollandsche Spion van juli 1731. Ook in de Amsterdamsche Courant van 8 januari 1733 is nog een advertentie gesignaleerd.

Boekhistorische gegevens
Het blad werd blijkens de genoemde advertentie in de Leydse Courant gedrukt en uitgegeven ‘by Wed. Jacobus van Egmont, op de Reguliers Bredestraat, en by Willem van Egmont, Boekdrukker in de Stilsteeg’.
Prijs per aflevering: 6 stuivers.

Inhoud
De boekverkopersfamilie Van Egmont staat bekend om haar volksuitgaven. Ook de Hollandsche Spion zal een volksblaadje zijn geweest. Het motief van een reizende spion die zijn observaties aan de lezers meedeelt, komt vaker voor in tijdschriften.
Volgens de Amsterdamsche Courant van 8 januari 1733 was de hele decemberaflevering gewijd aan de beruchte goudmaker en wonderdokter baron van Syberg, die met zijn alchemistische praktijken talrijke vermogende lieden had opgelicht. De opgenomen scheepstijdingen gaven het blad tevens een praktische betekenis.

Relatie tot andere periodieken
De Spion zou een opvolger kunnen zijn van De Critique en Politique Brieven, verhandelende den tegenwoordigen Staat van gantsch Europa, door Simon van Leeuwen S.J. zoon (Amsterdam 1729).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ Arjen Ribbens, De uitgever Willem van Egmont en zijn fonds (Universiteit van Amsterdam, ongepubliceerde kandidaatsscriptie 1981).

Rietje van Vliet