Iets over Alles (1772-1773)

Titelbeschrijving
Iets over Alles, of vertoog aller vertoogen, welk vertoog een korte verhandeling zal inhouden over alle vertoogen, welke ’s weekelyks uitkomen.

Periodiciteit
De titel wordt aangekondigd in de Leydse Courant van 26 oktober 1772: ‘een nieuw Weeklyks vertoog, ’t welk aanstaande Woendag en vervolgens alle Maandagen […] zal uitgegeven worden’. Op 2 november 1772 wordt het feitelijk verschijnen van het eerste nummer gemeld. In de krant van 4 januari 1773: het verschijnen van nr. 10, met de toevoeging dat nr. 11 de volgende woensdag zal verschijnen. Verdere gegevens over een later bestaan van het blad ontbreken vooralsnog.

Boekhistorische gegevens
In de drie genoemde advertenties is de uitgever: A. Bakker, te Amsterdam in de Pylsteeg. Het blad kwam uit voor rekening van de auteur. De prijs per aflevering was 2 stuivers.

Medewerkers
In genoemde advertentie van 2 november 1772 wordt de mededeling over Iets over Alles gekoppeld aan een verzoek aan de correspondenten van N. Hoefnagel, om zich, in verband met zaken rond weer andere Hoefnageltijdschriften, bij uitgever A. Bakker te melden. Hetgeen betekent dat de bekende broodschrijver Nicolaas (Klaas) HOEFNAGEL (1735-1784) de auteur is van Iets over Alles.

Relatie tot andere periodieken
In de genoemde advertenties van 2 november 1772 en 4 januari 1773 wordt gemeld dat De Vroolyke Onzigtbaare geplaatst is achter Iets voor Alles. We treffen echter ook nr. 3 van De Onzichtbaare aan achter het openingsnummer van De Vrolyke Bazuin-Blaazer aan – De Onzichtbaare is de short title van De Vroolyke Onzigtbaare. Beide bladen lijken dus mede Hoefnagel-periodieken te zijn.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ A.J. Hanou, ‘Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), deel 1’, in: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw 18 (januari 1973) p. 21-43, aldaar p. 25 en 34.

André Hanou/Pieter van Wissing