Iets van en voor deezen tyd (1795)

Titelbeschrijving
Iets van en voor deezen tyd. De Patriot Aristocraat of Gesprek, gehouden tusschen een Lid Uit De Municipaliteit en een Lid uit de Club ’T Schootsvel.
De ondertitel van nr. 2 heeft: Tweede Gesprek, in ’t begin der maand Maart van ’t eerste jaar der Bataafsche Republiek.

Periodiciteit
Het was te bedoeling de reeks te vervolgen: aan het einde van de tweede aflevering wordt gezegd dat men ‘morgen’ verder zal spreken. Zo’n derde vervolg is (nog) niet bekend.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Het geheel is doorgepagineerd 1-62 (nr. 2: p. 27-62). De tweede aflevering heeft een voorwerk van IV pagina’s (titelpagina, op versozijde een motto, drukfouten in het tweede gesprek). De eigen titelpagina van nr. 2 (= p. [27]) heeft als impressum: ‘In Holland’.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Brutus Bosch, By Palier, en verder door de 7 Provintien’.
De eerste aflevering was blijkens de Naamlijst van Saakes, juni 1795, verkrijgbaar à vier stuivers (p. 156).

Inhoud
Gesprekken over veranderingen die de wegens de revolutie wenselijk zijn. De gesprekspartners zijn een ‘municipaal’ en een radicale republikein. De municipaal is een ‘provisionele representant’ die bij de omwenteling op het kussen is gekomen. Hij noemt zichzelf, tekenend, nog een ‘vroedschap’ en behoort mentaal daarom nog thuis bij de ‘aristocraten’. De radicale republikein is lid van het democratische gezelschap Het Schootsvel. De municipaal is van goede wil en luistert naar de democratische adviezen.

Exemplaren
¶ Den Haag, Gemeentearchief: Hgst 2581 (nr. 1; niet geraadpleegd)
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: THYSPF 17245 (nr. 2).

André Hanou