Iets voor een jong Schoolmeester (1792)

Titelbeschrijving
Iets voor een jong Schoolmeester.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd de Leeuwarder Courant van 15 september 1792. Er zijn slechts 3 afleveringen verschenen.
Visser (1814) merkt naar aanleiding van de korte duur van het tijdschrift op: ‘Hierbij bleef het, tot wezenlijk verlies van het onderwijs. Men zocht den waardigen man hiervan afteschrikken, door hem te zeggen, dat zijne onderrigtingen, daarin gegeven, te vreemd waren en opzien verwekten’.

Bibliografische beschrijving
In octavo. De omvang per aflevering is onbekend.

Boekhistorische gegevens
Het blad verscheen bij C. van Sligh te Leeuwarden, zo blijkt uit genoemde advertentie.
Saakes noemt in deel 1 (1793) van zijn Naamlijst als verkoopadres A. Groenewolt te Groningen, die de nrs. 1-3 te koop aanbiedt voor ƒ 0:6 (p. 356).

Medewerkers
De auteur is de van oorsprong Groninger predikant Johannes Henricus NIEUWOLD (1737-1812). Hij zette zich vanuit zijn Friese standplaats ijverig in voor onderwijsvernieuwingen. Daarbij stond hij onder invloed van de pedagogische ideeën der filantropijnen. Mede door zijn pleidooien voor spelend leren en lezen, en zijn vele rijk geïllustreerde schoolboekjes, werd hij de ‘Friese Pestalozzi’ genoemd. Volgens de Algemeene Konst en Letter-Bode 1814-1 (p. 294) waren die leerboekjes soms wel tien keer herdrukt.
In 1799 was hij kortstondig ‘agent van nationale opvoeding’ (minister van onderwijs), maar dit bleek geen succes. Daarna werd hij schoolopziener in het gewest Friesland.

Inhoud
Nr. 1 gaat blijkens genoemde advertentie over ‘de gebreken van het gewone Schoolbeloop en derzelver noodige verbetering in ’t Algemeen’.
Dezelfde advertentie kondigt ook nr. 2 aan: over de leesmethode van de Parijse onderwijzer abbé Claude-Louis Berthaud om vierjarige kinderen in zes dagen te leren lezen, alsmede over de Duitse pedagoog Johann Julius Hecker, die kinderen in twaalf weken ‘leezen leerde zonder spellen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ H.W.C.A. Visser, Herinnering aan J[ohannes] H[enricus] Nieuwold (Sneek 1814), p. 128.

Rietje van Vliet