Ik en mijn Buurman (1795)

Titelbeschrijving
Ik en mijn Buurman, of Burgerpraatje, uitgegeven tot verlichting van Eenvoudigen.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Rotterdamse Courant van 12 maart 1795. Een melding staat ook in Saakes’ Naamlijst van maart 1795 (p. 123).
De advertentie de Rotterdamse Courant van 11 april 1795 suggereert dat het blad met 5 nrs. compleet is. In december 1795 doet Saakes echter de opgave van de nrs 1-6, ‘Compleet’ (p. 208).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische beschrijving
Rotterdam, wed. J.P. van Heel.
Advertenties noemen als prijs per aflevering 1½ stuiver; genoemde advertentie voor nr. 5 geeft als prijs voor de nrs. 1-5 samen 7½ stuiver. Saakes noemt in december 1795 als bedrag 9 stuivers voor de nrs. 1-6  tezamen.

Inhoud
In de Rotterdamse Courant van 11 april 1795 staat een toelichting op nr. 5, waaruit blijkt dat in deze begintijd van de Bataafsche Republiek de democratische spelregels nog moeten worden uitgevonden:

Dit Burgerpraatje, welk met dit Nummer eindigt, handelt eeniglyk over het houden van Wykvergaderingen, en het behandelen der zaken daarin, – welke orde daarin moet heerschen; hoe de meerderheit alles beslisschen moet; of de Burgery zelve over voorstellen delibereren, dan dit aan Gecommitteerden verblyven moet; hoe men moet stemmen, Gecommitteerden enz. kiezen, dezelven verbinden enz.; hoe de Gecommitteerden moeten raadplegen, hoe de Kiezers moeten kiezen; wie stemgerechtigden zyn, wie tot alle posten verkieslyk, en wie moeten worden uitgesloten; of men Regenten in de Vergaderingen moet toelaten; of men de stemlysten bewaren moet enz. – Dezen zyn de onderwerpen, die hier overwogen, en waarover de verschillende denkbeelden vergeleken worden. Hier en daar plaats hebbende gebreken worden aangewezen, en verscheidene verbeteringen voorgedragen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou
update 3-2-2021