Invallende Gedagten (1742)

Titelbeschrijving
Invallende Gedagten, onder het dagelykse leezen van des Heeren Heilig Woord.

Periodiciteit
Het voornemen tot dit weekblad (dat mogelijk nooit is gerealiseerd) wordt aangekondigd in de Leydse Courant van 13 juni 1742:

zal Deze Week voor Niet te bekomen zyn: Een Ontwerp van een weekelyks Theologisch Blad […], met den Tytel van […], zullende dit voortreffelyk Werk, dat wy het Gemeen op zeer goede Gronden konnen aanpryzen, kort daar aan worden uytgegeeven, en ’s weeklyks zonder eenige tusschenpoozing vervolgd worden […].

De informatie in dit lemma is gebaseerd op deze advertentie.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische informatie
De advertentie in de Leydse Courant noemt als uitgever: ‘Te Amsterdam by Jan ’t Lam, Boekverkoper bezuiden het Stadhuis, en by de meeste Boekverkopers in de buiten-Steden’.

Medewerkers
Laurens DE HAAN, die in ieder geval medewerker zo al niet hoofdschrijver was, publiceerde juridisch en historisch werk; maar verder is niets van hem bekend. Vermoedelijk kwam hij uit Amsterdam en werd hij na zijn rechtenstudie toegelaten tot de balie op 2 oktober 1738.

Inhoud
Genoemde advertentie zegt met betrekking tot de opzet en de eerste aflevering:

By ’t zelve zal men altoos hebben een of ander vertoog over uytgeleze Keurstoffen, nooit voorheen verhandeld, of zoodanig niet in ’t ligt gebragt: zullende het eerste Blad beginnen met een voor af gaande Vertoog over den Godsdienst vry van eigen Belang, door den Heer en Mr. Laurens de Haan, Regts- en Godsgeleerde.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ R. Huijbrecht e.a., Album advocatorum. De advocaten van het Hof van Holland 1560-1811 (Den Haag z.j.), p. 148.

André Hanou