Italiaense Post Tydingen (1699)

Titelbeschrijving
Italiaense Post Tydingen
¶ Spellingsvariant: Italiaense Posttydingh.

Periodiciteit
Over het bestaan van deze periodiek worden we geïnformeerd door Simon van Beaumont, die op 25 augustus 1699 een klacht indiende bij de burgemeesters van Rotterdam over onder meer de Italiaense Post Tydingen. De klacht leidde tot een verbod:

Om de menighvuldige klaghten, die ons van luyden van meerder en minder qualiteijt, leden van collegie, en regenten van steden, selfs van beijde de sinoden deser provintie te voren gekomen sijn, over het licentieus drucken, of wel het laeten influeren van seer veele offen[d]eerende, obscoene, en onbehoorlyke perioden, in sekere libellen geintituleert Mercurius en Italiaense post tydingen, hebben wij gemeijnt dat eenmaal van die saeken een eynde behoort te worden gemaekt, en daaromme den drucker van het gemelte libel alhier in den Hage, geinterdiceert met het drucken, uytgeven, en versenden en verkopen van het selve, vorder voort te gaan, als met het uijtgaan van de lopende week, maar dewijl ons bekent is dat tot Rotterdam mede gedruckt word, een alsoo genaemde Italiaense posttijdingh, en dat het redelijk is, dat de pratijcque daar ontrent, in alle steden en plaatzen egael zij, soo versoeken wij ten eynde [dat] uE het drucken van de voorsz Italiaense posttijdingh, mede gelieven te laeten cesseeren.

Alle informatie van dit lemma gaat terug op deze bron.
Simon van Beaumont (1641-1716) was griffier van de Staten van Holland in Den Haag. Ook was hij hoogheemraad van Delfland. Behalve met staatszaken hield hij zich bezig met botanie (tuinieren).

Boekhistorische gegevens
Het blad is in Rotterdam gedrukt.

Bronnen
¶ Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam: Oud Archief van de Stad Rotterdam (OSA), inv. nr. 382, Missiven aan burgemeesteren 1694-1699 (25-8-1699).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet