Jaarboeken voor de Israelieten (1808)

Titelbeschrijving
Jaarboeken voor de Israelieten of Joden, binnen het Koningrijk Holland. Eerste aflevering.

Periodiciteit
Méér afleveringen dan deze eerste zijn niet bekend. Ook Saakes noemt in zijn Naamlijst (oktober 1808) slechts dit nummer (p. 458).

Bibliografische beschrijving
Blad in octavo, genummerd 1-58 (de pagina’s 1-4 hebben latijnse paginering!). Op p. 3 begint een Voorberigt, gedateerd 26 september 1808.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Amsterdam, 1808. Bij Belinfante en Comp., Van Embden en S.A. Proops’. Volgens Saakes was de prijs 7 stuivers.

Medewerkers
De opstellers zijn hoogstwaarschijnlijk dezelfden als degenen die debet zijn aan de voorganger van de Jaarboeken: de Bijdragen betrekkelijk de Verbetering van den Maatschappelijken Staat der Joden (1806-1807): Mozes, Jacob en Sara BELINFANTE.

Inhoud
Volgens het Voorberigt is het blad het gevolg van het voornemen van koning Lodewijk Napoleon een oplossing te geven voor de door tijdsomstandigheden ontstane scheuring bij de Hoogduitse Joden, opdat zij allen de mogelijkheid kregen ‘nuttige leden der maatschappij’ te zijn. Bij besluiten van 18 mei en 12 september 1808 had hij een commissie in het leven geroepen die een einde moest maken aan dit geschil, de burgerlijke vrijheden voor Joden handhaven en een reglement voor alle Hoogduitse Israelieten voorstellen.
Het blad wil ‘alle de stukken of handelingen, welke nopens den verbeterden staat der Israëlieten […] zullen uitkomen of geschreven worden’, in dit boekdeel bewaren.
Dan volgen in extenso de teksten van de koninklijke besluiten en van het reglement waarin de taken en bevoegdheden van het Opperconsistorie en van het kerkbestuur van de Hoogduitse gemeente in Holland worden vastgesteld.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: RON A-5497
Full text

André Hanou