Journaal voor Holland en Duitschland (1790)

Titelbeschrijving
Journaal voor Holland en Duitschland.

Periodiciteit
Het blad wordt aangekondigd in een prospectus van de Amsterdamse uitgever J. Chr. Roeder (Röder), 1 december 1789:

Een gezelschap van hollandsche en duitsche geleerden zullen met het jaar 1790 beginnen, een tydschrift uittegeven onder den titel: Journaal voor Holland en Duitschland. Van dit journaal zullen uitgegeven worden twaalf stukken in ieder jaar […] in enen lichtgroenen omslag ingenaid.

Er zullen telkens 2 ‘bandjes’ samen uitgegeven worden, de een in het Duits, de ander in het Nederlands (met verschillende inhoud).
Van een feitelijk bestaan van dit Journaal is niets bekend.

Boekhistorische gegevens
Uitgave (indien bestaand hebbend) van J. Chr. Roeder en Compagnie, te Amsterdam, achter de Beurs. De prijs zal 12 stuivers zijn, voor ‘ieder stuk van vier vellen’.

Inhoud
Het prospectus geeft op als doel: het bekend maken van Nederlandse zaken aan Duitsers, en Hoogduitse zaken aan Nederlanders. De onderwerpen ‘waarmede de schryvers en verzamelaars van hetzelve, nut en aangename onderhouding aan het publiek [zullen] trachten te verschaffen’ zijn:

Staatkundige en plaatsbeschryvende berigten. Aanmerkingen op reizen gemaakt, menschen en volkerenkunde. Levensbeschryvingen, enkele trekken van bizondere karakters, anecdotes, kleine geschiedenissen en schetsen. Zedelyke schilderyen en verhandelingen, voornamelyk stukken betrekking hebbende op de educatie. Gedigten en digtkundige opstelzels. Schouwburg. Musik. Berigten de kunsten en de letterkunde betreffende.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 641:24 (prospectus).

Literatuur
¶ I.H. van Eeghen, ‘Christiaan Andriessen in zijn jonge jaren. Smollett; Kotzebue en Shakespeare in de Hoogduitse Schouwburg’, in: Jaarboek Amstelodamum 80 (1988), p. 149-178, aldaar p. 175 (nt. 21).

André Hanou