Kabinet der Engelsche Geleerdheid (1736)

Titelbeschrijving
Kabinet der Engelsche Geleerdheid, den Nederlanderen ontslooten.

Periodiciteit
Uit advertenties kan het bestaan van 2 nrs. worden afgeleid.
In de Leydse Courant van 13 april 1736, waar geadverteerd wordt voor ‘’t Eerste Deels, eerste Stukje’, wordt gesproken over een frequentie van eenmaal per kwartaal, aangezien ‘men zal voortgaan met dit Kabinet vervolgens alle drie Maanden te ontsluyten’.
Mogelijk is het bij deze nrs. 1 en 2 gebleven, getuige bijv. de Bibliotheca Barkeyana (1787), p. 213, waar sprake is van alleen dit tweetal.

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie begint aldus: ‘Te Delft by Pieter vander Kloot word Heeden uytgegeeven, en is alomme by de Boekverkopers te bekomen’.

Inhoud
Nr. 1 bevat drie vertogen: ‘één van THOMAS WOOLSTON over den tyd van Kristus openbaaringe in het Vleesch; één ten bewyze dat den Roomschen Burgemeester Regalus te Karthago geene Marteldood is gestorven; en één over de opvoeding der Romeinsche Jeugt’ (Leydse Courant 13 april 1736).
Nr. 2 is als volgt samengesteld: ‘Een Naamlyst van de Apokryfe Boeken des Nieuwen Verbonds; Sommige Brieven over de opvoeding der Kinderen, en het gedrag der gehuuwden Vrouwen; Aenmerkingen over het gedrag der Jesuiten in China; Een Ontwerp van eene Nationaale Geldbanke’ (Leydse Courant 11 juli 1736).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet