Kunst om Geld te Winnen (1777)

Titelbeschrijving
De Kunst om Geld te Winnen; Zo wel voor het Gemeene Land, als voor de byzondere Ingezetenen, zo als ze by de beschaafde Volken, in de vier Waareld-deelen geoeffend wordt; Met de daar toe behoorende Raadgeevingen, om telkens gelukkig en vergenoegd te leeven, in alle de Staaten van de Maatschappye. Of, de Huishoudkunde, in den Staat, in de Stad, op het Land, te Water enz. 

Periodiciteit
Het bestaan van dit tijdschrift is bekend door het Prospectus van een weeklyksch blad, onder den titel De Kunst [enz.]. Volgens dit op 1 juli 1777 gedateerde prospectus zou ‘het eerste stuk op woensdag den eersten October 1777, het licht zien en op alle woensdagen door de overigen gevolgd worden’ (p. 4). Er wordt voor geadverteerd in de Oprechte Haarlemsche Courant van 7 augustus 1777.

Boekhistorische gegevens
‘Gedrukt voor rekening van de Schryvers’ (prospectus, p. 1). Na de opmerking dat men kan intekenen bij de ‘Hoofddebitant van dit Werk’, M. Schalekamp, volgen als andere adressen (p. 4):

Te Alkmaar, by de Wed. Maagh en Verlaan, Arnhem, Nyhof, en Troost. Amersfoort, Pannekoek. Campen Haine. Delft, van der Smout en Poelman. Dordrecht, A: Blusse en Zoon, van Braam enz. Deventer, Leemhorst. Enckhuysen, Klenk. Franeker, Roman en Ippinga. Gorinchem, Goetzée. Gouda, van der Klos en Verblauw. Goes, Huisman. Groningen, Huizing, Groenwold, Bolt, enz. Haarlem, Bosch en Tydgaat. ’s Haage, Thierry, Wynands, Bouvink, Mensert, van Thol enz. Harlingen van der Plaats. ’s Hertogenbosch, J. en H. Palier. Hoorn, Vermande, Leeuwarden, Chalmot en Tresling. Leiden, S:J: Luchtmans, Luzac en van Damme, Van der Eyk en Vygh, Herding, Wed. Honcoop enz. Middelburg A: en W: Abrahams, Bohemer en Gillissen. Nymegen, Wolfsen. Rotterdam, Arrenberg, Beman, Bothal, D: en A: Vis enz. Schiedam Poolman. Utrecht, G. T. en A. van Paddenburg, Wed. van Poolsum, Schoonhoven en Comp., van der Veer enz. Vlissingen, Corbelyn. Wageningen, Sandelyn. Zutphen, van Bulderen. Zwolle, Clement en Tyl.

Medewerkers
Blijkens de opgegeven titel is het blad geschreven door ‘een Genootschap onder de Spreuk: Adde Parum Modico’ [vert. Voeg een beetje bij een beetje]. In de Oprechte Haarlemsche Courant van 30 augustus 1777 verschijnt over het blad en het genootschap de volgende curieuze advertentie:

DE KUNST OM KNOLLEN VOOR CITROENEN TE VERKOOPEN, beoogt, maar niet berykt in de Kunst om Geld te Winnen enz. Welk deezer dagen den Nederlanden word aangeboden door een, zich Schuilhoudende, en daarom veel ligt kwalyk gezind Genootschap, onder de Uilige Zinspreuk: Adde Parum Modico, word heden voor twee Stuivers by de meeste Boekverkoopers uitgegeven.

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 517:10 1777 (prospectus).

Exemplaren
¶ Geen exemplaar gevonden.

André Hanou