Lectuur van Smaak (1808)

Titelbeschrijving
Lectuur van Smaak.

Periodiciteit
Nr. 1 komt als zodanig voor in Saakes’ Naamlijst 4 (1808), in de maand maart (p. 408); en nrs. 2 en 3 bij idem in de maand mei (p. 423). Een advertentie voor nr. 2 (‘stukje’) is te vinden in de Utrechtsche Courant van 18 april 1808. Genoemde data wijzen op een maandelijkse frequentie.

Bibliografische beschrijving
In groot octavo.

Boekhistorische gegeveens
J.F. Nieman, te Amsterdam.
Prijs per aflevering: 10 stuivers.

Medewerkers
Volgens Verweij (2012) is het blad geschreven door de kantiaan Paulus VAN HEMERT (1756-1825). De Lectuur van Smaak komt evenwel niet voor in Van Hemerts bibliografie (p. 329-334). Wanneer we afgaan op de uitgevers van de andere, hieronder te noemen tijdschriften van Van Hemert – Schalekamp resp. Schalekamp & Van de Grampel – lijkt de toeschrijving prematuur: waarom zou Van Hemert tussentijds zijn overgestapt naar Nieman?

Inhoud
Het blad wordt in de Utrechtsche Courant van 18 april 1808 als volgt omschreven:

een, in alle opzigte, aan den Smaak toegewyd Werk, dat om dien naam alleen reeds den Leeslust behoord op te wekken. Belangrykheid en verscheidenheid van Onderwerp, met opzigt tot allerlei Wetenschaplyke kennis, tot onderscheidene betrekkingen der Kunst, en tot wezenlyke deelneming in Godsdienst, Deugd en Maatschappelyk Geluk zyn de Kenmerken, die, gevoegd by eene nette en zindelyke uitvoering, hetzelve  den beschaafden Man en gevoelige Vrouw doen in handen neemen.

De afleveringen hebben volgens Saakes de volgende inhoud:

  • Nr. 1: ‘De Nieuwjaarswenscher, Dag en Nacht. Over de Nemesis. De toeneming in weelde, eene bron van ligchamelijke verzwakking. Was de Wereld, in vorige eeuwen, beter of slechter, dan nu, en in welk opzigt? De Wetten der Kunst. Studie der Antieken en Archaeologie der Kunst. Gevoelig en teeder. Ontwerp eener Zedelijke Inënting; en Allerlei’.
  • Nr. 2: ‘Vlugtige Gedachten over den staat der Onsterfelijkheid. De Griekinnen der oude wereld. De drie Flesschen: een Pendant tot Lessings drie Ringen. Een ongeleerde Brief, met geleerde Noten. Kunstberigten uit Switserland, van het Jaar 1807. De Schouwburgen te Parijs. De Komeet. De Lente, enz.
  • Nr. 3: ‘Fragment uit de nog ongedrukte Levensbeschrijving van Fredrik Gedike, door F. Horn. De Parijzenaars. Het Reisje van een’ Dag, enz.

Relatie tot andere periodieken
Verweij (2012) noemt het blad de onmiddellijke opvolger van Van Hemerts Lektuur bij het Ontbijt en de Thetafel (1804-1808). De Lectuur van Smaak zelf werd volgens Verweij opgevolgd door Lektuur van Smaak, voor lieden van den beschaafden stand; inzonderheid ook voor vrouwen (1809-1811). Er zijn echter enige twijfels over de toeschrijving aan Van Hemert.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ J.A.F. Verweij, Kant-tekening van een Horrearius. De rol van het Magazyn voor de critische Wijsgeerte en de Geschiedenis dezelve in de Kantreceptie in Nederland (diss. Rotterdam 2012), p. 181.

André Hanou
update 20-7-2021