Letter-Bundel (1751)

Titelbeschrijving
Letter-Bundel.

Periodiciteit
Blijkens de Leydse Courant van 15 maart 1751 zijn er in ieder geval 7 nrs. verschenen. Het weekblad kwam op maandag uit.

Boekhistorische gegevens
De advertentie begint met: ‘Heden geeft P. Doorewaart, Boekv. te Amst., uit Letter-Bundel No. 1. […].’
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
Genoemde advertentie beschrijft de afleveringen als volgt:

No. 1. over de schaduwe des opgeworpen Zeedemeester der Kerkelyken; No. 2. Aanmerkingen over de Aanmerkingen der KUYPERISTEN, met eenige Voorbeelden hunner MEDITATIËN, gehouden op ‘t platte Land in zeker Dorp; No. 3. Algemeene Aanmerking der ZEISTER KETTERS, benevens een Brief van een Zaanlander, betreffende den ROTTESTROOM van den Hr. SMITS; No. 4. De Italiaanse Mirakel-Kas, ontslooten voor de nieuwsgierige HOLLANDERS; No. 5. Antwoorden aan den OPKORTER van sommige geleerde Vullisvaten; Juffren-Brief aan den BUNDELAAR; de SICILIAANSE VESPER, en andere Menschen MOORDERYEN &c.; No. 6. Aanleiding voor de Paus-gezinden tot overdenkinge, onder ’t bezien der Tytel-Plaat, gevoegd voor twee Predicatien, gedaan door den Dorp-Pastoor J. NANNING, over de berugtheid van het AMSTELDAMSCHE MIRAKEL, voorgevallen op den 17 van Lentemaand, dag der Vieringe dier Gebeurtenisse; en […] No. 7. Ter Vieringe van DEN DANK- VAST- EN BEEDENDAG, door de Hoogst-Mogende Overigheid dezer Landen bepaald op den 24 van Lentemaand 1751.

Relatie tot andere periodieken
Reactie op de Zeedemeester der Kerkelyken (1749-1752) van Satius Muller.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet