Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak (1814-1835)

Titelbeschrijving
Letterkundig Magazijn van Wetenschap, Kunst en Smaak. 

Periodiciteit
Maandblad, verschenen van 1814 t/m 1835 (21 delen).

Bibliografische beschrijving
In groot octavo. Voor dit naslagwerk is slechts de eerste jaargang bestudeerd. Die bestaat uit 12 afleveringen van elk 48 pagina’s (voorin deel 1 bevindt zich nog een ‘Voorberigt’). De pagina’s zijn per deel doorgenummerd.
De afleveringen zijn als zodanig alleen herkenbaar door de woorden ‘LETT.MAG. 1814. no. 1’ in de voettekst op de openingspagina. Achterin bevinden zich drie registers: op besproken boeken, op bijbelplaatsen die opgehelderd worden, en op onderwerp.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de titelpagina van deel 1: ‘Te Amsterdam, bij G. van Dijk, Boekverkooper, in de Warmoesstraat, No. 122’.
Saakes meldt in zijn Naamlijst van maart 1814 dat iedere aflevering 12 stuivers kost (p. 24), en in december 1814 dat de 12 afleveringen van 1814 met registers ƒ 7:4 kosten (p. 95).

Medewerkers
De redactie bestaat blijkens het Voorberigt van deel 1 uit ‘eenige Vrienden van waarheid en deugd’. Saakes meldt dat het de schrijvers zijn van de Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak (1805-1811). Lezers worden uitgenodigd om bijdragen te leveren, met name ten behoeve van de rubriek Mengelwerk.

Inhoud
In het genoemde Voorberigt halen de schrijvers opgelucht adem omdat de ‘kluisters der drukpers verbroken zijn’ nu Nederland bevrijd is van de Fransen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in de maak is. Het blad is bedoeld voor de meer ontwikkelde lezer.
Vervolgens leggen ze uit wat ze met het blad van plan zijn. Het zal bestaan uit twee secties: ‘Uittreksels en Beoordeelingen’ en ‘Mengelwerk’. De besproken boeken kunnen oorspronkelijk of vertaald zijn, maar de redactie richt zich in het bijzonder op werken ‘welke op de verklaring en uitlegging van den onschatbaren Bijbel, of op den Godsdienst betrekking hebben, en deszelfs bevestiging en uitbreiding bedoelen’.
Het mengelwerk, met anekdoten en verhandelingen over ‘gewijde Schriften’, is vooral bedoeld ter lering en vermaak.

Relatie tot andere periodieken
Het tijdschrift moet, wegens de samenstelling van de redactie, een vervolg zijn van de Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek en daarmee tevens van de Vaderlandsche Letteroefeningen.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: 1187 D 1-E 13
¶ Full text deel 1

Rietje van Vliet
update 14-12-2021