Letterkundige Post (1790)

Titelbeschrijving
De Letterkundige Post. 

Periodiciteit
Dinsdags weekblad waarvan slechts nr. 1 bekend is. Er zijn echter meer afleveringen verschenen. In de Oprechte Haerlemsche Courant van 4 februari 1790 wordt namelijk geadverteerd voor nr. 3 van dit weekblad. In de Leydse Courant van 15 februari 1790 wordt bericht dat nr. 4 is verschenen en nr. 5 verwacht wordt. Aanwijzingen dat er meer afleveringen zijn verschenen, ontbreken.

Bibliografische beschrijving
De aflevering, in octavo, is gepagineerd 1-8.
Het titelblok geeft slechts de titel en de nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Dit Vertoog zal ’s weekelyks op Dingsdag worden uitgegeven, à 1 Stuiver, te Amsterdam by Gerbrand Roos, Boekverkooper in de Huidestraat het 3e huis van de Keizersgragt, als mede in de Buitensteden by de voornaamste Boekverkopers’.

Inhoud
In de eerstgenoemde advertentie wordt over de inhoud van de nrs. 1 en 2 gemeld: ‘over de Oorsprong der Nieuwjaars Wenschen en Nieuwjaars Giften, en over Eensgezindheid’. Van nr. 3 wordt gemeld: ‘over het Onderscheid tusschen het Militaire en Burgerlyke Point d’Honneur, nevens eenige Annonces van uitgegeeven wordende Boeken’.
De bewaard gebleven eerste aflevering is opgebouwd uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de opzet van het blad besproken. Het probleem is: het bestaan of uitkomen van vele lezenswaardige boeken wordt niet in de couranten bekend gemaakt, ‘om reden der groote kosten van de advertissementen wanneer men dezelve een weinig uitvoerig annonceerd’. Dus is er een weekblad nodig, ‘byzonder ingerigt tot het doen van een uitgebreiden annonce, om een Boek of Werk nader te doen bekend worden’. Maar men zal, om de lezing van een dergelijk blad te veraangenamen, ‘telkens een Verhandeling over het een of ander onderwerp, Levensbeschryving, Brieven, Historien, Dichtstuk of iets anders laten voorafgaan’. Men mag voorstellen voor dergelijke stukjes inzenden.
In het tweede onderdeel volgt inderdaad zo’n veraangenamend stukje: een brief ‘over de eensgezindheid’, genomen uit een bij Wynands verschenen werk, door J. Hazeu.
Tenslotte volgt (p. 7-8) het derde onderdeel met een eerste poging tot realisatie van de in het eerste deel besproken opzet. Van drie werken vindt men: de titel; daarna een alinea met een tamelijk uitvoerige beschrijving van de inhoud van het werk. Het gaat hier om historische werken, of beschrijvingen van landstreken.

Exemplaren
STCN 310699770
Full text

André Hanou