Liederen voor de Nederlandsche Krijgsbenden (1793)

Titelbeschrijving
Liederen voor de Nederlandsche Krijgsbenden.

Periodiciteit
Op de twee nog bekende afleveringen staan die als zodanig vermeld: ‘No. 1.’ en ‘No. 2.’.
Mogelijk zijn er meer afleveringen geweest. Op de pagina met french title van nr. 2 vindt men namelijk deze tekst ‘Om de veertien dagen zal van dit Werkjen een Stukjen van gelijke grootte, en tot dezelfden prijs, als dit tegenwoordige, uitkomen’. Men kan erover twisten of het hier een tijdschrift betreft, dan wel een liedbundel die in afleveringen verscheen.
In Saakes’ Naamlijst wordt de eerste aflevering vermeld in mei 1793 (p. 307).

Bibliografische beschrijving
Nr. 1 heeft VI + 32 pagina’s in octavo. Het voorwerk bevat de titelpagina, een opdrachtlied en een voorrede. Nr. 2 is gepagineerd 33-62. Beide afleveringen hebben een eigen titelpagina, met titel, nummeraanduiding en impressum.

Boekhistorische gegevens
Het impressum op de titelpagina’s luidt: ‘Te Amsterdam, bij Johannes Albertus Sluyter, Boekverkooper in de Vijzelstraat, bij de Keizersgracht. 1793’.
Volgens de titelpagina van nr. 2 bedroeg de prijs 2 stuivers. Saakes geeft in mei 1793 een prijsvariant gegeven voor exemplaren op best postpapier: ƒ 0:5:8 (p. 307).

Medewerkers
Bij elkaar bevatten de afleveringen ongeveer twintig liedjes, die elk met een letter gesigneerd zijn. De grootste bijdrager is J. Daarna volgen P., A. en K.

Inhoud
De ‘opstellers’ menen in hun voorrede dat de vaderlandse krijgsman liedjes ontbeert. Wat er is, is ongeoorloofd en onbetamelijk, in ieder geval ‘meestal zouteloos en zonder het minste nuttig doeleinde’. Er volgen hierop dus nogal orangistisch getinte, maar niet onaardige liedjes waarin vooral gezongen wordt over het dienstnemen, over heldendaden tegen de Fransen en over wapenfeiten, zoals over de heldhaftige verdediging (maart 1793) van Willemstad door Carel baron van Boetzelaer. ‘Voor Willem!’

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Pfl. 22142
Full text

André Hanou