Maandaagsche Uytspanningen (1744)

Titelbeschrijving
Maandaagsche Uytspanningen, over oudere en nieuwere nuttige en vermaakelyke stoffen, met oordeel en zeedekundige opmerkingen of zinspeelingen.

Periodiciteit
Blijkens de titel een weekblad. In de Opregte Nieuwe Groninger Courant staan diverse advertenties voor dit blad: nr. 1 wordt voor het eerst op 6 maart aangekondigd, nr. 13 op 19 mei 1744 (de laatst gesignaleerde advertentie).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Volgens de Opregte Nieuwe Groninger Courant van 6 maart 1744: ‘By J. Sipkes te Groningen, is gedrukt en word uitgegeeven […]’.
In de advertentie van 19 mei 1744 worden als verkoopadressen genoemd: ‘te Amsterdam by J. Rykhof Junior over de Trappen van de Beurs, Leyden Abkoude, Utrecht Lobedanius, Rotterdam Obreen, Haarlem Assendelft, Delft Grauwenhaan, Middelburg Meerkamp, Enckhuisen Callenbach, Leuwaarden Ferwerda Putting by welke nog eenige Exemplaaren Compleet te bekomen zyn’.
De prijs voor het eerste ‘stukje’ bedroeg 4 stuivers; nr. 13 kostte slechts 1 stuiver.

Medewerkers
De Maandaagsche Uytspanningen staan op naam van het pseudoniem ‘Aletheus Philaretes’.

Inhoud
Over de inhoud van nr. 1 meldt genoemde advertentie:

Zynde na de gedaane Verwisseling der Maane geschikt, en bevat dit eerste Stukje drie agter een volgende Maandagen, handelende de 1ste Maandag van de Zeedekunde der Heydenen, ter vergelyking van die der Heedendaagsche Christenen, bygebragt, wordende daar by teffens van den Vermaarden Hernhuttische Bisschop, den Graave van SINZENDORF, gesprooken. 2de Van de SIRENEN en Haar gezang, op de tegenwoordige Wereld toegepast, waar by van de BALS, of BAALS, OPERAAS, LOTERIEN enz. geredeneert word. 3de Van de Geschiedenissen der Oude Volkeren, by de Heedendaagsche Vergeleeken enz.

De advertentie voor nr. 13 geeft de volgende inhoudsbeschrijving prijs: ‘over de Lof des Oorlogs met eenige Reflexien over de teegenswoordige Tyd’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet