Maandelykse Byekorf (1771)

Titelbeschrijving
Maandelyksche Byekorf. Waar in de boeken die dagelijks in ons vaderland uitkomen uitvoerig geschetst worden. Benevens mengelwerk in vertogen van allerlei zoort. Als meede verscheide dichtstukjes.

Periodiciteit
Maandblad. De titelbeschrijving is ontleend aan de NCC, die daaraan toevoegt: ‘1e deel, 1e stuk, nr. 1 (1771)’, en verder meldt: ‘niet beschikbaar’. In de Leydse Courant van 1 mei, 12 juni, 4 en 18 december 1771 wordt geadverteerd voor de nrs. 3 resp. 4, 10 en 11.
In de laatste advertentie is het eerste deel compleet, ‘zullende met het begin van het Jaar het tweede Deel eerste Stuk uitkomen’. Het lijkt erop dat de vaart er dan wel uit is. Pas op 26 februari 1772 wordt het eerste stuk van deel 2 aangekondigd. Daarna wordt niets meer over het blad vernomen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Het blad is uitgegeven te Utrecht, door Willem David Grommé. Grommé was volgens het NNBW in 1771 vermoedelijk student theologie te Utrecht.
In de genoemde advertenties wordt de prijs van de afleveringen genoemd: 8 stuivers. De 11 afleveringen samen kosten ƒ 4:8.

Medewerkers
In de advertentie voor nr. 3 wordt aan alle lezers, ‘geneegen zynde ons iets toe te zenden’, gevraagd dit aan het begin van de maand te doen.

Inhoud
De advertenties geven een korte inhoudsopgave van de rubrieken Letternieuws en Mengelwerk. Nr. 11 bevat de nodige ‘Registersen Tytels’. Bij de aankondiging van het tweede deel schrijft Grommé dat het tijdschrift behelst ‘volleedige Schetsen, uit meer dan veertig voornaame Werken, Vertoogen van allerlei soort, verscheide Characters, Historische Stoffen, Dichtstukjes enz.’ Ook zijn daarin vertalingen te vinden ‘uit Engelsche Magazines’.
Uit genoemde advertenties blijkt de samenstelling van enkele afleveringen, variërend van ‘de schriften van Boot, Bachiene, Ottinga, Alberti, Bell’, ‘Proeven met de Brandspiegel door den Abt Nollet’ en een ‘satyrique Inscriptie op Voltaire’ (nr. 3); de oratie van Nicolaas Hoogvliet en de oprichting van een genootschap met als doel de leden bijstand te verlenen bij ziekte (nr. 4); een excerpt uit werk van Ernst Platner (nr. 11); het ‘Antwoord aan Jeremias Christiaansz’, Toussaint over de gevoeligheid voor anderen’, en het ‘Leeven van den Heer Reaumur’ (deel 2, nr. 1).
De advertentie voor nr. 10 maakt alleen melding van:

het Letternieuws, een uittrekzel van SCHAWS Reizen, by welke geleegenheid word aangetoond, dat de UTRECHTSCHE Druk veel beter is als de Amsterdamsche, en dat de nadruk van LOVERING te Amsterdam strydig is tegen de billykheid en het regt van de Boek-Negotie.

Hier wordt duidelijk partij gekozen in een boekhandelsconflict over Shaws Reizen en aanmerkingen, door en over Barbaryen en het Ooste (deel 1: Utrecht, W.J. Reers 1771) en de nadruk hiervan, de Reizen van den heer Thomas Shaw (Amsterdam, Jacobus Loveringh 1771).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
NNBW deel 6, p. 640.

André Hanou/Rietje van Vliet