Maandelykse Uitgaave van vervolgende Werken (1763-1765)

Titelbeschrijving
Maandelykse Uitgaave van vervolgende Werken.

Periodiciteit
Voor dit blad wordt voor het eerst geadverteerd in de Amsterdamse Courant van 22 oktober 1763. De laatste getraceerde advertentie is in de Leydse Courant van 27 februari 1765, waarin nr. 13 wordt aangekondigd.
Het blad verschijnt telkens medio iedere maand.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Jacobus Kok, boekverkoper in de Warmoesstraat. In de eerstgenoemde advertentie kondigt hij een prospectus van het blad aan (‘een Berigt’). 
Prijs per aflevering: 8 stuivers.
Nr. 13 kost 10 stuivers.

Inhoud
Een periodiek die te vergelijken is met de Reader’s Digest.
De advertentie in de Leydse Courant van 20 april 1764 beschrijft de inhoud van nr. 5:

1. ACADEMIE DER KOOPLIEDEN, of Volmaakt KOOPMANS WOORDENBOEK, waar in behalven de andere Art. uitmunt., de Beschryving van Abbyssinien. 2. Geographische Beschryving van GELDERLAND. 3. De Engelsche Spectatrice. 4. Brieven van jonge Jufferen en Gehuwde Vrouwen, uit het Engelsch. 5. Essai de Cosmologie, of Inleiding tot de Beschouwing van ’t geheel Al, uit het Fransch van den beroemde MAUPERTUIS, (welk Werk mede zal vervolgd worden). 6. MENGEL-WERK, zynde het Slot van de Gelukkige Verwydering, uit het Fransch van den Heer MARMONTEL. 7. Keurige Waarneming van de Zon-Eclips van den eerstem April 1764.

Nr. 8 (Leydse Courant 15 augustus 1764) heeft grotendeels dezelfde vertogen. Het Mengelwerk bevat hier het ‘Vervolg en Slot van de Herderin op de Alphes, gevolgd door een gewaande Philosooph, uit het Frans van den Heer Marmontel’. 
Kok heeft fragmenten uit bestaande werken voor zijn Maandelykse Uitgaave hergebruikt. Dat meldt hij zelfs expliciet bij het vertoog over de Engelsche Spectatrice, ‘waar van dit 3de Deels 2de Stukje mede apart te bekomen is’, te weten als de Engelsche Spectatrice (1762-1764). Opmerkelijk is ook dat Kok voornemens is de ‘Akademie der Kooplieden, of volmaakt koopmans Woordenboek’, waarmee de Maandelykse Uitgaave steeds begint, als een zelfstandige uitgave in de markt te zetten. Uit de beschrijving van dit handboek in de Leydse Courant 26 december 1764 kan men de inhoud van de desbetreffende vertogen opmaken:

waar in alle de HANDELINGEN met haare Voordeelen en manier, om dezelve met nut te dryven, geleerd worden, en waarin alle ZEE-HAVENS, de VOORNAAMSTE STEDEN, HANDELPLAATSEN, alle soorten van ruuwe en bearbeide Waaren, zoo ‘er Konstenaars, Fabriquanten, Handwerks-Lieden, Commercie Collegie, Koopmans-Geregtigheeden, Banken, Beursen, Pakhuysen, Manufactuuren, Fabrique Werkplaatsen, en de voornaamste PRIVILEGIEN der Koopmanschap beschreven en verklaard worden, zeer naauwkeurig uit de beste Schryvers zamengesteld en in ’t Hoogduits beschreeven door den Heer Carel Gunthes [sic] Lodovicie, Professor in de Wysbegeerte op de Universiteit te Leypzig.

Of deze uitgave is verschenen, is niet bekend.
Een vergelijkbare actie betreft de vertogen met de vertaalde Essai de Cosmologie van Maupertuis en de vertogen met de ‘Brieven van jonge Jufferen en Gehuwde Vrouwen’. Op 27 februari 1765 adverteert Kok in de Leydse Courant voor het eerste deel van het verzameld werk van de Franse wiskundige Maupertuis: de bewuste Nederlandse vertaling van diens Essai de Cosmologie. Op 4 mei 1765 adverteert Kok in de Oprechte Haerlemsche Courant voor een zelfstandige uitgave van ‘Zeventig Brieven, waarin in ’t algemeen het nuttige en vermakelyke zaam gepaart is, en de Menschelyke Hartstochten op ’t allernatuurlykst […] zyn afgeschetst’. 
Van beide uitgaven is geen exemplaar gevonden. Vermoedelijk heeft Kok zijn Maandelykse Uitgaave als marketinginstrument ingezet om met behulp van voorpublicaties de belangstelling te peilen voor zelfstandige uitgaven.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet