Marktbrief van Kruideniers-Waren (1807-1808)

Titelbeschrijving
Marktbrief van Kruideniers-Waren en Kruideryen, volgens de Beurs van Amsterdam.

Periodiciteit
De titel en datering zijn gebaseerd op de aankondiging d.d. 7 augustus 1807 van M. van Heyningen Bosch, drukker en uitgever van de Ommelander Courant, dat hij voornemens is op maandag en donderdag uit te geven de Marktbrief van Kruideniers-Waren.
Op 15 januari 1808 meldt de uitgever hoe actueel de vermelde prijzen zijn: de marktbrief is ‘ongeveer 2 uuren na de aankomst der Hollandsche Postbrieven’ gereed.
Hoe lang de marktbrief verscheen, is onduidelijk. Er zijn geen advertenties aangetroffen later dan januari 1808.

Bibliografische beschrijving
Blijkens de eerst genoemde advertentie was de Marktbrief  ‘zindelyk op postpapier gedrukt’.

Boekhistorische gegevens
Het ‘Blaadje’ werd gedrukt en uitgegeven te Groningen, door M. van Heyningen Bosch. De prijs bedroeg 1 stuiver, vermeerderd met 2 duiten voor het zegel. Intekenaars voor een heel jaar betaalden 5 gulden (een half jaar naar rato). De bezorging ‘aan de Huizen en de Landschepen’ is gratis.
Op 15 januari 1808 is de uitgever van de Ommelander explicieter over de doelgroep: de marktbrief is ‘den dienste van Factoors en reguliere Kooplieden’. De intekenprijs was inmiddels opgelopen tot ƒ 7:16 per jaar.

Medewerkers
De prijscourant werd volgens de advertentie in de Ommelander Courant van 15 januari 1808 samengesteld door de ‘Heeren van BEEK en HOEKZEMA, ‘zeer geäccrediteerde Commissionaires te Amsterdam’.

Inhoud
In de Ommelander Courant werd reeds de Marktbrief der granen afgedrukt, meldt Van Heyningen Bosch in zijn advertentie op 7 augustus 1807. Nu volgt dus een nieuwe marktbrief, afzonderlijk uitgegeven, ‘volgens de BEURS van AMSTERDAM’. De tekst van de marktbrief kan men, tegen betaling van 1 stuiver voor de armen, op de drukkerij vergelijken met het geschreven origineel.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Bronnen
¶ De Koopman 1 (1768), nr. 39, p. 308-309 (over het opstellen van marktbrieven).

Rietje van Vliet