Mengeldichten in Gezangen op Muziek gebragt (1781)

Titelbeschrijving
Mengeldichten in Gezangen op Muziek gebragt, door J. Verschuere Reynvaan, J.U.D. Eerste stuksken.

Periodiciteit
Alleen de eerste aflevering (‘stuksken’) is bewaard gebleven. Het jaartal 1731 dat vermeld wordt in het impressum, moet gelezen worden als 1781. Ondanks de oproep van de uitgever om zangstukjes toe te sturen is het niet duidelijk in hoeverre het hier een periodiek betreft.

Bibliografische beschrijving
De eerste aflevering telt IV (titel, ‘Voorreden van den Uitgever’) + 24 pagina’s in kwarto.

Boekhistorische Gegevens
Het impressum: ‘Te Vlissingen, Gedrukt, By Abram Bruyn; Boekverkooper’. Op de versozijde van de titelpagina staat: ‘Uitgegeeven naar Kerken-Orden, en na voorgaande Goedkeuringe van de E. Classis van Walcheren, den 7de December 1780’.

Medewerkers
In de Voorrede roept de uitgever Zeeuwse en andere dichters op om ‘door het inzenden van hunne vernufts Vrugten, den Zanglust onder ons te verwakkeren en aantevuuren’. De zangstukjes zijn ondertekend met de initialen M.J.R., J.L., of W.L.
De muziek is van de Middelburgse jurist Joos VERSCHUERE REYNVAAN (1739-1809). Deze werd in 1769 benoemd tot organist en klokkenist van de St. Jacobskerk te Vlissingen. Hij bekleedde daar ook functies als schepen, weesmeester en bibliothecaris. Op zijn naam staat het eerste Nederlandstalige muzieklexicon, het Muzijkaal kunst-woordenboek (1795).

Inhoud
Bij de hier gepresenteerde christelijke liedteksten ontbreekt de muziek, zo verontschuldigt de uitgever zich, ‘door de veelvuldige bezigheden van den Plaatsnyder’. Dit spijt hem des te meer omdat hij van veel liederen vindt dat de muziek niet strookt met de poëzie. Dit is een van de voornaamste oorzaken waarom er zo weinig psalmen en geestelijke liederen worden gezongen: ‘om dat het Gezang, anders het aangenaamste deel van den Godsdienst, door een Stomp, Platen lusteloos Musijk, eerder een Last dan een Lust is geworden’.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *XXIV* 6.

Rietje van Vliet