Merg der Akademische Verhandelingen (1736-1741)

Titelbeschrijving
¶ Merg der Akademische Verhandelingen, Getrokken uit de beste Godgeleerde, Philologische, Historische, enz. Dissertatien en Disputen, welke door Geleerde Mannen, op de Hooge Schoolen van Duytschlandt zyn verdeedigt, en van tyd tot tydt in ’t ligt gegeeven; Dienende, Tot verklaaringe en Ophelderinge van verscheyde Schriftuur plaatsen, de Wysbegeerte, Historien, Outheeden, Taalen, en andere Beschaafde Wetenschappen. Eerste deels, eerste stuk [enz.]. Voor de Maandt January [enz.] 1736.
¶ Afgezien van enkele spellingsvarianten in de hoofdtitel, luidt de ondertitel van deel 6: […] en van tydt tot tydt in ’t Ligt gegeven: mitsgaders eenige Aanmerkingen van verscheidene Geleerden van Nederland. Dienende Tot Verklaaringe en Ophelderinge van Verscheyde Schriftuur-plaatsen, de Wysbegeerte, Historien, Oudtheden, Taalen, en andere Beschaafde Wetenschappen.
¶ Vanaf deel 7: Merg der Akademische en andere Verhandelingen, inhoudende veele Aanmerkenswaardige zaken zo over verscheidene plaatzen der H. Schrift, als taalkunde, historien, philosophie, enz. Opgesteld door verscheidene geleerde mannen, professoren, predikanten enz. voornamel. in Duitschland en Nederland. Waar in ook verscheidene agtereenvolgende stoffen van den Bybel, nooit voor dezen in ’t ligt gegeven, gevonden worden.

Periodiciteit
Maandblad dat, met register, gebundeld werd in 12 halfjaarlijkse delen (72 ‘stukjes’).

Bibliografische beschrijving
In octavo.
De titelpagina van de delen zijn in rood en zwart, en hebben aanvankelijk een vignet een gevleugeld hoofdje. Later is dit vignet vervangen door een barok omlijst arcadisch landschap (L.C. Philips fecit 1733) met daaronder een lint met de spreuk ‘Musis aurora benigna’ (vert. Het ochtendgloren is gunstig voor de muzen).
Boekhistorische gegevens
Titelpagina: ‘Te Amsterdam, by Hendrik Vieroot Boekverkoper op de Dam’.
Prijs per aflevering: 6 stuivers (Leydse Courant 11 juli 1736). Op 7 februari 1742 adverteert de uitgever voor de 12 delen compleet, die tijdelijk zijn afgeprijsd van ƒ 21:12 naar ƒ 16.
Als losse uitgave verscheen in 1741 een Algemeen register zo der tractaten en plaatsen der H. Schrift, als der woorden en zaken, welke in het geheele werk genaamt, Merg der akademische en andere verhandelingen, gevonden, verklaart en aangehaalt worden: strekkende het zelve tot een gemakkelyke handleiding om het verhandelde, in alle de XII. deelen met een opslag te konnen vinden.

Inhoud
Het Merg bevat ‘omtrent vier honderd Verhandelingen over Godgeleerde, Bybel- en Letterkundige stoffen’, aldus de laatstgenoemde advertentie in de Leydse Courant.

Relatie tot andere periodieken
In de Secretary van Apollo en Minerva van maart 1740 (p. 346 e.v.) staat een reactie op het Merg der Akademische Verhandelingen.
Vieroot beschouwt zijn Bundel van Godgeleerde, Outheid, Geschied en Letterkundige Oeffeningen (1757-1764) als opvolger van het Merg der Akademische Verhandelingen.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit: XP.06165 en XP.06165:12:2 (index)
¶ Full text deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12

Rietje van Vliet