Militaire Post (1786)

Titelbeschrijving
De Militaire Post.

Periodiciteit
Dit weekblad uit 1786 lijkt slechts negentien afleveringen lang verschenen te zijn. Er zijn stukken en brieven opgenomen uit de periode 7 oktober 1785 t/m november 1786.

Bibliografische beschrijving
In octavo.
Elke aflevering heeft acht bladzijden. Het geheel is doorgepagineerd 1-152.Het titelblok bevat slechts titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 1: ‘Te Amsteldam, by J. Verlem; en in de Buitensteden, by deszelfs Correspondenten. 1786’.

Medewerkers
Er komen slechts twee ‘namen’ in de tekst voor: David Simpel D.Z., en Pro Patria.

Inhoud
De eerste aflevering begint met klachten over de vele gebreken van ‘de Armée van den Staat’. Nederland ontwaakt echter. Het blad vraagt hulp van officieren. De wapenhandel van de genootschappen zal bijzondere aandacht krijgen.

Alle nieuwe schriften, handelende over het Militaire, die in geheel Europa zullen uitkoomen, zullen wy onze Leezeren aangeeven, van tyd tot tyd eenige uittrekzelen uit de beste dier werken mededeelen.

In de nrs. 1-2 volgt dan een uitgebreid verslag van een bezoekende Pruisisch officier, over welk type soldaat, uit de bevolking zelf, men zoal in dit land kan tegenkomen. Vervolgens geeft het blad, dat duidelijk naar de patriotten neigt, doorgaans berichten over militaire zaken in Europa en de Nederlanden. Zo vindt men in nr. 3 een opgave van de sterkte van land- en zeemacht van Frankrijk, Engeland, Rusland, Pruisen en Napels. Verder berichten, door ‘een oud Hollands Offcier’, bijvoorbeeld over baldadigheden van het garnizoen te Arnhem; de sterkte van onze troepen in vestingen (Maastricht, Roermond).
Opvallend in het bestudeerde exemplaar is het stempel ‘Burg:Soc’. Op grond daarvan is te vermoeden dat dit exemplaar oorspronkelijk is gelezen in de toenmalige Middelburgse burgersociëteit.

Relatie tot andere periodieken
Er wordt lovend gesproken over de militaire berichten in de Post van den Neder-rhyn, en over de Amsterdamsche Hoogduitsche Courant, ‘met even zoo veel kundigheid en smaak geschreeven’, die ‘zeer veele dienstige aanmerkingen’ oplevert.

Exemplaren
¶ Middelburg, Zeeuwse bibliotheek: KLUIS D 13 vol. 1786
Full text

André Hanou