Naamlijst Oostzaan (1793)

Titelbeschrijving
¶ Naamlyst van alle de Overledene Menschen, zo onder, als boven de twaalf Jaaren, in den geheele Banne van Oostzaan, met derzelver Ouderdom, Dagen, Woonplaatsen, Ziektens, en waar dezelve gestorven zyn; benevens die der Persoonen, welke zig in den Huwelyken Staat hebben aangegeeven; waaragter een Lyst van alle Obligatien en Vaste-Goederen, welke in boevengemelde Banne publicq zyn verkogt: met de Pryzen die dezelve hebben mogen gelden.

Periodiciteit
In de Oprechte Haarlemse Courant van 20 juni 1793 wordt geadverteerd voor nr. 1. De uitgever stelt dat deze eerste aflevering ‘voor de vier eerste Maande van den Jaare 1793’ is verschenen, en dat hij ‘deeze Lyst (indien het debiet hem aanmoedigd) alle vier Maanden zal vervolgen’.
De reden waarom de publicatie niet, zoals andere naamlijsten, maandelijks, maar per trimester zou worden uitgebracht is vermoedelijk dat de bevolkingsdichtheid van Oostzaan lager was dan van die van steden als Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Vermoedelijk viel er gewoonweg niet zo veel te melden.
Onduidelijk is, of er meer dan één aflevering uitgebracht is.

Bibliografische beschrijving
Er is geen exemplaar van deze periodiek bekend. Vermoedelijk is deze uitgave in hetzelfde formaat verschenen dat bij naamlijsten uit dezelfde periode gebruikt werd, te weten in kwarto (paginahoogte circa 20 cm). 

Boekhistorische gegevens
Genoemde advertentie noemt ‘Aris Tolk, Boekdrukker te Zaandam’ als uitgever.
Van Oostrum (2001) geeft aan dat Aris Tolk in de jaren 1761-1779 in Haarlem werkzaam was. Diverse advertenties in de Oprechte Haarlemse Courant uit die periode bevestigen dat: hij afficheerde zich als boekdrukker en ook als boekverkoper op de Grote Markt, in de Hartekop.
Vervolgens duikt hij in Edam op als stadsdrukker, boekbinder, boek- en papierverkoper: volgens Honig (1900) was hij dat in ieder geval in het jaar 1781, en blijkens een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant was hij dat op 5 mei 1787 nog steeds.
Honig (1900) trof Tolk in de jaren 1790-1797 in de Zaanstreek aan. De Oprechte Haarlemse Courant van 22 oktober 1799 laat weten dat de drukkerij, boek- en papierwinkel van Tolk gevestigd was geweest ‘op de Hoogendyk te Westzaandam’: deze zaak zou worden voortgezet door Jan Byl.
Een advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 20 augustus 1799 nodigt lezers uit hun vorderingen op of schulden aan de nalatenschap van Aris Tolk te melden bij de Zaanse notaris Göbel. Tolk zal dus kort voor die datum zijn overleden.
Prijs per aflevering: ƒ -:5:8 (Saakes deel 1, p. 335).

Inhoud
Vergelijking met andere naamlijsten uit hetzelfde jaar maakt aannemelijk dat de titel exact omschrijft wat er in de periodiek te vinden was – niets minder, maar ook niets meer.

Relatie tot andere periodieken
De titel van deze periodiek wijst erop dat de Haarlemse Maandelykse Naamlyst uit dezelfde periode de uitgever tot voorbeeld heeft gediend.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ G.J. Honig, Catalogus der Verzameling ‘Jacob Honig Jsz. Jr.’ in de Zaanlandsche Oudheidkamer (Zaandijk 1900), p. 25 en p. 302
¶ W.R.D. van Oostrum, ‘De Oprechte Onvervalschte Laplandze Courant’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 87-89.

Jac Fuchs