Naamlijst van Boeken, die ter Vertaling zijn aangekondigd (1790-1811; 1818-1825)

Titelbeschrijving
Naamlijst van Boeken, die ter Vertaling zijn aangekondigd, in de Jaare 1790 [enz.]. Eerste stukje.

Periodiciteit
In principe een maandblad. In de eerste aflevering (‘stukje’) is alles van 1790 in één keer verzameld, maar in het achteraf toegevoegde Voorbericht van dit eerste stukje, gedateerd 25 februari 1791, staat dat men hierna ‘alle maanden een Nommer [zal] uitgeeven, om zoo veel te eerder te zien welke Boeken al of niet zijn aangekondigd’.
Tot en met 1793 klopt dat. In 1794 vindt men echter slechts elf afleveringen, in 1795 vijf, in 1796 zes, in 1797 acht, in 1799 veertien. Vanaf 1800 zijn er echter veel meer afleveringen dan twaalf per jaar te vinden: men is overgeschakeld naar vermoedelijk een tweewekelijkse uitgave. Mogelijk heeft de opgevoerde frequentie te maken met een nieuwe uitgever.
De laatste aflevering is van augustus/september 1811.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. De eerste aflevering (over 1790) bevat titelpagina, Voorberigt (IV pp.) en de in 1790 aangekondigde vertalingen (24 pp.) Het deel-1791 bevat na de titelpagina tevens een naamlijst van intekenaren (p. 1-16) en vervolgt met de afleveringen van de in 1791 aangekondigde, per maand gerangschikte vertalingen. Dan, en later, bevatten de afleveringen steeds vier bladzijden en worden voorafgegaan door een titelblok waar de titel plus de maand genoemd wordt.
Er kunnen in dit titelblok echter wijzigingen optreden: soms worden twee maanden tegelijk genoemd of slechts enkele weken (dat is afhankelijk van de ruimte en het aanbod van titels). Dit systeem (titelpagina toegevoegd aan de gebundelde losse afleveringen) blijft gehandhaafd, zij het dat de omvang van de afleveringen vanaf eind 1794 vaak slechts twee bladzijden is.

Boekhistorische gegevens
Het eerste stukje heeft als impressum: ‘Te Amsteldam, Bij A.B. Saakes, 1791’. De volgende delen schuiven steeds één jaar op (1798 echter opgenomen in 1799). Bij de door Saakes uitgegeven delen vindt men achtereenvolgens als adres vermeld: ‘in de Pijlsteeg, op ’t Water, op ’t Rok-in’.
Vanaf 1801 is er een andere uitgever; het impressum in 1802 luidt: ‘Te Amsteldam, Bij J. Tiel’.
Saakes geeft in zijn Naamlijstvan februari 1790 op dat de prijs van het eerste stukje 15 stuivers was, en dat de volgende afleveringen telkens 3 stuivers zouden kosten (p. 91-92). Voor de vier volgende jaren geeft Saakes steeds in december prijzen bij intekening op voor een complete jaargang; het bedrag schommelt tussen ƒ 1:4 en ƒ 1:16.

Inhoud
Het systeem blijft van begin tot eind onveranderd. Het jaar 1798 is bijvoorbeeld opgenomen in het jaardeel 1799. Over telkens een afgebakende periode vindt men in de afzonderlijke afleveringen een alfabetische lijst van auteurs van wie een bepaald werk geclaimd is. De titel van dat werk volgt. Daarna de bron (kranten vooral) waar men de door de uitgever geplaatste annonce kan vinden, betreffende zijn voornemen dit-of-dat te laten vertalen; met een datum van de bron.
Uiteraard ziet men wel eens iets over het hoofd. Dat levert de nodige opmerkingen en correcties op. De uitgever smeekt de annonceurs toch vooral de auteurs te noemen in hun annonces – want ook dat levert de nodige verwarring en strijd op, achteraf.

Relatie tot andere periodieken
In 1818 begon de Naamlijst opnieuw te verschijnen (tot 1825), onder dezelfde titel, en wéér bij Tiel te Amsterdam. In zijn Voorberigt meldde Tiel dat de eerste Naamlijst in de latere jaren geen winst meer maakte en zelfs schade leed. Bovendien, ‘een destijds kompleet verbod verpligtte de Uitgever zijn werk te staken’. Nu er weer vrijheid van drukpers was, en de economie aantrok, had Tiel weer goede verwachtingen.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: HOTZ 4482-4483.

André Hanou