Natuur- en Zedekundige Vertoogen (1791)

Titelbeschrijving
Natuur- en Zedekundige Vertoogen.

Periodiciteit
Vrijdags tweewekelijks blad.
Het verschijnen van de eerste aflevering wordt gemeld in Saakes’ Naamlijst van november 1791: het blad zou om de veertien dagen uitkomen (p. 160). In december 1791 wordt aangegeven dat de nrs. 1-5 zijn verschenen (p. 174). Slechts de eerste drie nummers zijn bewaard gebleven.

Bibliografische beschrijving
Uitgave in groot octavo.
De afleveringen zijn gepagineerd 1-12, 13-20, 21-28. Het titelblok bevat slechts titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon nrs. 2 en 3:

Dit Vertoog wordt gedrukt by N. Cornel te Rotterdam, is om de veertien dagen des vrijdags alöm te bekomen, Te Amsterdam by W. Brave, enz. Gouda Verblauw, Dordt Morks, Arnhem Troost, Leeuw. V. Slich, Gron. Oomkens, ’s Bosch Viweg, Haarl. Bohn, Leyd. Thysen, ’s Hage d’Agé, Delft de Groot, Utrecht Yzerworst, Midelburg Wed. W. en J. Abrahams. Voorts alle plaatsen van Holland, Zeeland en Vriesland, by de meeste Boekhandelaars.

De prijs per aflevering is volgens Saakes’ Naamlijst van november 1791 1½stuiver (p. 160). De nrs. 1-5 moesten in december 1791 samen ƒ 0:1:8 opbrengen (p. 174).

Medewerkers
De redacteur is niet bekend. In nr. 3 vindt men van ene O.T.D. een ingezonden brief, die betoogt dat orthodoxie goed is.

Inhoud
De schrijver zegt in de ‘Inleiding’ in nr. 1 wat knorrig dat mensen tegenwoordig slechts staatkundig en godsdienstig nieuws willen, en voor de rest niets. Maar men moet nuttig willen zijn als burger, christen en als lid van de maatschappij. Informatie over natuur- en zedekunde dient daartoe stof tot nadenken te geven.
De nrs. 2-3 worden daarop gevuld met ‘De kennis der natuur in haare rechte waarde beschouwd, en tegen de verwijten van haare verachters verdedigd. (Eene Redevoering)’. Hierin worden doel, middelen en soorten behandeld.
Onbevlogen, ietwat spectatoriaal en orthodox blad.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. 127-5 (nrs. 1-3)

André Hanou