Nederlandsche Historische Brieven (1747)

Titelbeschrijving
Nederlandsche Historische Brieven, Behelzende Veele gedenkwaardige en waaragtige Geschiedenissen deezes tyds, in en omtrent de Republiek voorgevallen.

Periodiciteit
Weekblad, getuige de vermelding op de titelpagina (‘weekelyks by een verzameld’). Er zijn 2 nrs. bewaard gebleven, gedateerd 27 augustus 1747 en 1 september 1747. Vermoedelijk is het bij dit tweetal gebleven. Het conflict tussen de uitgever van de Nederlandsche Historische Brieven met de Amsterdamse boekverkoper Frans Houttuyn zal hierbij een rol hebben gespeeld.

Bibliografische beschrijving
Het weekblad telt 32 bladzijden in octavo.

Boekhistorische gegevens
Blijkens het colofon is het blad uitgegeven door Gerardus van Hattum, Amsterdam.

Inhoud
De afleveringen hebben de vorm van brieven. Hierin wordt verslag wordt gedaan van onder andere de krijgsverrichtingen van de Fransen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog, in het bijzonder de belegering van de vestingstad Bergen op Zoom. Op 16 september 1747 bleek de vesting niet zo onneembaar te zijn als iedereen dacht: ze viel na een felle strijd, waarbij duizenden doden vielen, in handen van de Fransen.

Relatie tot andere periodieken
Kort na het verschijnen van nr. 2 van de Nederlandsche Historische Brieven deed zich een conflict voor tussen uitgever Van Hattum en Frans Houttuyn. Het lijkt erop dat Houttuyn het kopijrecht van Van Hattum tevergeefs had betwist. Op 11 september 1747 plaatste Houttuyn in de ’s Gravenhaegse Courant een advertentie, waaruit blijkt hoe hij alsnog zijn gelijk probeerde te krijgen. Hij probeerde namelijk met een nieuw periodiek de Nederlandsche Historische Brieven uit de markt te drukken:

By F. Houttuyn, Boekverkoper te Amsterdam, staet, om reedenen, morgen uyt te komen: Het eerste blad van een Nieuw Werkje, onder de Titel van Weekelykse Geschiedkundige Verhaelen uyt de Vereenigde Provincien, waer in altoos beter en interessanter Brieven komen zullen uyt dezelfde Plaetsen, dan ’s Maendags onder den Titel van Nederlandse Historise Brieven, by G. van Hattum uytgegeeven worden. Dit Werkje zal altoos minder als gem. Historise Brieven verkogt worden, nu voor één en 1 halve stuyv., en de Boekverkopers konnen het, om een byzonder oogmerk, altoos bekomen voor een derde van de prys, welke zy voor de Brieven by van Hattum betaelen.

Exemplaren
¶ STCN 298440636

Rietje van Vliet