Nieuwe Europische Staats-secretaris (1781-1805)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Europische Staats-secretaris, Vervattende in een goede Orde en Zamenhang, al het merkwaardige, zo Staats-, als ander Nieuws, in Europa en elders, van Maand tot Maand, voorgevallen. Verzeld van eenige bescheidene en onpartydige Polityke Reflexien. Onder de Zinspreuk: Multum quidem novi, sed novi nihil novi voor de Maand […].

Periodiciteit
Maandblad. De oudste aangetroffen advertentie voor de Nieuwe Europische Staatssecretaris staat in de Amsterdamse Courant van 31 juli 1781. Hierin wordt het julinummer aangekondigd. In de laatste advertentie, Oprechte Haarlemse Courant van 5 maart 1805, wordt het februarinummer van dat jaar aangekondigd.

Bibliografische beschrijving
De maartaflevering uit 1785 telt, exclusief titelpagina en verso, 118 doorgenummerde pagina’s in 12°.

Boekhistorische gegevens
Het impressum luidt: ‘Te Amsterdam, Gedrukt by D. Swart en I. Scholten, Boekverkoopers op den Hoek van de Cingel en de Oude Leliestraat’. In 1803 krijgt het blad een nieuwe uitgever: J.A. Swalm uit Amsterdam.
Prijs per aflevering: 4 stuivers.

Inhoud
Samenvattingen van het nieuws ‘zo in Europa als elders voorgevallen’, soms met originele overheidspublicaties (resoluties). In de vele advertenties staat doorgaans een korte inhoudsopgave van het meest recente nummer, bijvoorbeeld in de Oprechte Haerlemsche Courant van 2 augustus 1783. In het julinummer staat:

behalven al het gewigtigsten Nieuws zo in Europa als elders voorgevallen, de Beschryving van het Paleis van St. James, Charincros en Whitehal te Londen. Zwaare Onweêren in Engeland en Duitschland, Staat der Fabrieken in Engeland, Manifest van Rusland. Spreekende Beelden. Tweegevegt van d’ELLIOT. Geluk en Ongeluk van een Roover. Missive van zyne Hoogheid over de Militaire Krygsraad. Dood- en Trouw-lysten, benevens het Nieuws van Batavia, alsmede Extract der Resolutien, wegens de vermindering van ’s Lands Zeemagt enz.

In hoeverre hier vaste rubrieken tussen zitten, is wegens het geringe aantal bewaard gebleven afleveringen niet vast te stellen.

Relatie tot andere periodieken
Vervolg op De Europise Staats-secretaris (1741-1781).

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 604 K 61 (nr. maart 1785)
¶ Amsterdam, Bibliotheek Vrije Universiteit: XW.07775 (nr. november 1789)
¶ Full text maart 1785

Rietje van Vliet