Nieuwe Hollandse Spectator (1747)

Titelbeschrijving
Nieuwe Hollandse Spectator, theologant en reformateur, behelzende oneenzydige redeneeringen over der christenen godsdienst.

Periodiciteit
De gegevens over dit maandblad zijn ontleend aan een advertentie in de Leydse Courant van 17 februari 1747. In deze advertentie is sprake van het ‘Eerste Deel, Eerste Stukje’, waaruit blijkt dat uitgever en redacteur voornemens waren een tijdschrift uit te geven dat uit meerdere (half)jaarlijkse delen zou bestaan. Het blad ‘zal den 2. Of 3. Dag in ieder Maand by Stukjes het ligt zien’.
Vermoedelijk is het bij deze eerste aflevering gebleven.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Inhoud
Genoemde advertentie meldt dat nr. 1 van deze ‘Godgeleerde Spectator’ is ‘voorzien met een Ampele Voorreden over de Vryheid van Gevoelens en Godsdienst’.

Boekhistorische gegevens

By C. van Zanten, Ord. Stadsdrukker in ’s Hage, is gedrukt en werd by Hem en tot Delft by R. Boitet, te Rotterdam by Beman, te Leyden by Deyster, te Amsterdam by N. Wilhem, te Utrecht by M. Visch, en in de verdre Steden door de voornaamste Boekverkopers uitgegeven […] à zes Stuyvers.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou