Nieuwe Rhapsodist (1797)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Rhapsodist.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit dinsdags weekblad wordt geadverteerd in de Oprechte Haarlemse Courant van 26 oktober 1797. Het debiet was vermoedelijk te gering om het blad voort te zetten. Saakes vermeldt althans in zijn Naamlijst van eind 1798 in een ‘NB.’ bij een rijtje periodieken: ‘[van] de Nieuwe Rhapsodist, door C.D.B. […], zijn geen Opgaven ingekomen, dat deze na No. 1 verder vervolgt zijn geworden’ (p. 506).

Boekhistorische gegevens
Nijmegen, Wed. J. van Campen.
Prijs: 1½ stuiver.

Medewerkers
Het is niet bekend wie er achter de initialen C.D.B. schuilgaat.

Inhoud
In genoemde advertentie wordt gesproken van een ‘Patriottisch Werk’. Aan het einde van iedere aflevering zullen ‘met Authorisatie van den Raad der Gemeente der Stad Nymegen, gevoegd worden, alle de Advertentien, welken men aan den Schryver zal willen opgeeven, op de Conditien, in het Voorbericht van dit No. 1 gemeld, mitsgaders de Weekelyksche Marktpryzen’.

Relatie tot andere periodieken
Mogelijk is dit de opvolger van de Rhapsodist (1796).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

André Hanou