Nieuwe Rhapsodist (1797)

Titelbeschrijving
De Nieuwe Rhapsodist.

Periodiciteit
Voor nr. 1 van dit dinsdags weekblad wordt geadverteerd in de Oprechte Haarlemse Courant van 26 oktober 1797. Het debiet was vermoedelijk te gering om het blad voort te zetten. Saakes vermeldt althans in zijn Naamlijst van eind 1798 in een ‘NB.’ bij een rijtje periodieken: ‘[van] de Nieuwe Rhapsodist, door C.D.B. […], zijn geen Opgaven ingekomen, dat deze na No. 1 verder vervolgt zijn geworden’ (p. 506).

Boekhistorische gegevens
De initialen C.D.B. staan voor de Nijmeegse drukker-uitgever Chastelyn de Bie. Schevichaven (1898) meldt dat de gemeenteraad hem op 29 september 1797 toestond de Nieuwe Rhapsodist te doen drukken en uitgeven,

alsmede om in hetzelve advertentiën en bekendmakingen te mogen plaatzen, mits hetzelve met den naam van den autheur betekent, of door den drukker worde gegarandeerd.

Saakes daarentegen noemt de naam van Wed. J. van Campen, eveneens uit Nijmegen. Mogelijk was zij verantwoordelijk voor de distributie.
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
In genoemde advertentie wordt gesproken van een ‘Patriottisch Werk’. Aan het einde van iedere aflevering zullen

met Authorisatie van den Raad der Gemeente der Stad Nymegen, gevoegd worden, alle de Advertentien, welken men aan den Schryver zal willen opgeeven, op de Conditien, in het Voorbericht van dit No. 1 gemeld, mitsgaders de Weekelyksche Marktpryzen.

Relatie tot andere periodieken
Mogelijk is dit de opvolger van de Rhapsodist (1796).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
¶ H.D.J. van Schevichaven, Penschetsen uit Nijmegen’s verleden (Nijmegen 1898), p. 247.

André Hanou