Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst (1811-1835)

Titelbeschrijving
¶ Nrs. 1-4: Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst, tegen deszelfs hedendaagsche bestrijderen. Voor het jaar 1811 [enz.].
¶ Vanaf nr. 5: Bijdragen tot de werken van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst, tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders. Voor het jaar 1814 [enz.].

Periodiciteit
Aanvankelijk onregelmatig verschijnend blad. In nr. 1 wordt teruggekeken op een algemene vergadering van 12 september 1811 en 1 november 1811 als eerstvolgende sluitingstermijn voor de prijsverhandelingen opgegeven. De nrs. 1 en 2 hebben betrekking op verslagjaar 1811 (beide gedateerd 1812), nr. 3 op verslagjaar 1812 (gedateerd 1813) en nr. 4 op verslagjaar 1813 (gedateerd 1814).
De afleveringen heten hier ‘delen’, maar dit begrip verdwijnt van de titelpagina vanaf nr. 4, wanneer de frequentie voorgoed is teruggebracht tot eenmaal per jaar.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen in octavo zijn van zeer uiteenlopende omvang (100 à 250 pagina’s) en bevatten één of meer verhandelingen. Ze worden voorafgegaan door de french title ‘Verhandeling voor het jaar 1812’ en een titelpagina. De verhandelingen zijn meestal, ongeacht of ze tot één aflevering behoren of niet, elk apart gepagineerd.
Tweemaal verscheen er een cumulatief register: een over de jaren 1811-1822 (1826) en een over de jaren 1811-1835 (1838).

Boekhistorische gegevens
Op de titelpagina van nr. 1 staat: ‘In Den Haag, bij de Erve J. Thierry en C. Mensing. Ter Drukkerij van J. Brill, te Leyden, Rapenburg II 36’.
Op de versozijde van deze titelpagina staat: ‘Uitgegeven na voorgaande visitatie en approbatie der Theologische Faculteit aan de Academie te Leyden’ d.d. 21 februari 1812 en ondertekend door J.W. te Water, decaan van de faculteit. Bij andere afleveringen staat een vergelijkbare ondertekening.
Nr. 1 moest ƒ 2:12 opbrengen blijkens Saakes’ Naamlijst van 1812 (p. 305); nr. 2 bedroeg in 1812 ƒ 2:10 (314) en nr. 3 kostte in 1813 ƒ 2:4 (p. 346).

Medewerkers
Het Haagse Genootschap tot Verdediging van den Christelijken Godsdienst loofde jaarlijks diverse prijzen uit voor degene die een goed essay instuurde naar aanleiding van een opgegeven theologisch vraagstuk. Dit diende te zijn geschreven in het Nederlands, Latijn of Duits; en moest vrachtvrij worden verstuurd naar de secretaris van het genootschap, Thomas Hoog, predikant te Rotterdam. De winnende essays werden voorgelezen en hier in het genootschapsblad gepubliceerd.
De verhandelingen in nr. 1 zijn van Joannes VAN VOORST (1757-1833), hoogleraar godgeleerdheid te Leiden, Jodocus HERINGA Eliza’s Zoon (1765-1840), hoogleraar godgeleerdheid en Nieuwe Testament, te Utrecht. In nr. 2 staan bijdragen van Pieter VAN DER WILLIGEN (1778-1847), predikant te Hillegom, en Wessel Albertus VAN HENGEL (1779-1871), predikant te Grootebroek. In nr. 3 zijn het: Johannes HERINGA (1733-1816), predikant te Den Haag, Lucas VALK (ca. 1780-1860), predikant te Hoogvliet. In nr. 4 betreft het essays van: Ewald KIST (1762-1822), predikant te Dordrecht, Otto VAN TRICHT (1782-1849), predikant te Meerkerk, Simon Dirk DE KEIZER (1784-1847), predikant te Schagen.

Relatie tot andere periodieken
Voortzetting van: Prijsverhandelingen van het Genootschap tot verdediging van den Christelijken Godsdienst (1788-1811).
Voortgezet als: Verhandelingen uitgegeven door het Haagsche Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst (1739-1752).

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: V 179
¶ Full text deel 1 en 2

Rietje van Vliet