Nieuwe Vrouwen-Clubs (1795)

Titelbeschrijving
Vryheid, Gelykheid, Broederschap. De Nieuwe Vrouwen-Clubs, Onder de Zinspreuk: Aan Vriendschap, Vryheid, Vaderland. / Heeft zich deez’ Zust’renkring verpand.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bewaard gebleven, die niet gedateerd is. In dit nr. 1 staat echter een verslag van een vergadering van 18 februari, het ‘eerste Jaar der bataafsche Vryheid’ (1795). Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat dit blaadje lang heeft bestaan.

Bibliografische beschrijving
In octavo, 8 pagina’s.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘t’Amsterdam, by M. van Kolm’.

Inhoud
‘Welk een recht betwist de getrouwde Vrouwen en de lieve Meisjes, om gezelschappen aan te leggen, en daar in van nut te zyn […]’. Met deze openingszin wordt de toon gezet van dit activistische emancipatorische vrouwenblad. Gelijkheid is de boodschap:

Waarom zoude dan onze Bataafsche Vrouwtjens geen byéénkomsten mogen hebben: daar de Mannen hunnen Clubsen en Wykvergaderingen bywoonen, zoude wy Vrouwtjens geen nuttige meubilen in de Maatchappy kunnen zyn?

Dan volgt een vergaderverslag van deze revolutionair-democratische vrouwen, waarin de burgeressen de tot dan toe geringe resultaten van de revolutie bespreken.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 341115819 (nr. 1)
Full text

Literatuur
¶ M. Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant. Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 67-87, aldaar p. 72, 84
¶ M. Everard en M. Aerts, ‘De burgeres: geschiedenis van een publiek begrip’, in: J. Kloek, K. Tilmans (red.), Burger (Amsterdam 2002), p. 173-229, 191-193.

André Hanou