Nieuwstydingen uit de Oude Waereld (1777)

Titelbeschrijving
Nieuwstydingen uit de Oude Waereld.

Periodiciteit
Er zijn 18 vermoedelijk wekelijkse afleveringen verschenen, volgens het Beknopt berigt nopens den inhoud en het oogmerk van een geschrift, getyteld Zeitungen aus der alten Welt, dat men zig voorstelt ook in het Nederduitsch gemeen te maken. Dit prospectus voor de Nieuwstydingen uit de Oude Waereld (1778!) meldt de Nieuwstydingen uit 1777 een eerdere poging waren van de uitgever, maar dat het hem niet gelukt was de markt te veroveren. Waarschijnlijk was onbekendheid de oorzaak van het mislukken

Met het genoemde aantal nummers is enigszins in strijd de mededeling in het jubileumboekje C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952:

Voorts laat [uitgever Chr. H. Bohn] door een ‘bekwame hand’ uit het hoogduits vertalen de Zeitungen aus der alten Welt, door een gezelschap van geleerden vervaardigd, dienende om al het merkwaardige van de oude historiën op een leerzame en aangename wijze voor te dragen. Op 25 Februari 1777 is het eerste nummer verschenen van deze ‘zeer begeerde Nieuwstijdingen uit de oude Wereld’; de 28ste volgt een tweede aflevering en de ‘diverse nommers zijn alle Dinsdagen en Vrijdagen te bekomen’.

Boekhistorische gegevens
Christoph Henrich Bohn, te Haarlem.

Inhoud
Zie over opzet en achtergrond van dit periodiek het lemma Nieuwstydingen uit de oude waereld  (1778).

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Literatuur
C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952 (Haarlem 1952), p. 16-17.

André Hanou