Noodig, Continueerlick Acht-Dagen-Nieus (1653)

Titelbeschrijving
Noodig, Continueerlick acht-dagen-nieus, uyt Engelandt, Vranckryck, ende Andere Quartieren, Steden, of Plaetsen.
¶ De spelling van de titel varieert.

Periodiciteit
Het weekblad verscheen van maandag 6 januari t/m maandag 31 maart 1653 (13 nrs.).
Ondanks het verbod van de Staten van Holland om over Engelse kwesties te publiceren (Eerste Engels-Nederlandse Oorlog!) was het de drukker Samuel Browne toegestaan dit Acht-Dagen-Nieus uit te brengen. Vermoedelijk was zijn berichtgeving toch aanleiding om een verbod in te stellen.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen omvatten 8 genummerde pagina’s in kwarto (inclusief titelpagina). De broodtekst is gezet in een gotische letter, voorzien van gecentreerde kopjes in antiqua met plaats en datum (bijvoorbeeld ‘Wt Dublin, den 15 December 1652’). Voor volledig geciteerde brieven is eveneens de antiqua-letter gebruikt. Nr. 1 bevat op p. 2 een voorwoord met de aanhef als kop: ‘Gunstige Lezer’. Hierin wordt gerefereerd aan het verbod.

Boekhistorische gegevens
Impressum titelpagina: ‘In ’s Graven-Hage, Gedruckt by Samuel Broun, Engelsche Boeck-drucker. En men vindtse te koop op de Groote-Zael. Den 6 Januarij 1653’.

Inhoud
In de nieuwsberichten wordt onder meer verslag gedaan van vijandelijkheden tussen Nederlandse en Engelse schepen en de gevolgen daarvan voor de wederzijdse handelsbetrekkingen.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: pflt. 7354
¶ Gent, Universiteitsbibliotheek: BIB.TIEL 4130
¶ Stockholm, Kungl. Biblioteket: Tidning Nederländerna RAR 175A
Full text

Literatuur
¶ A. der Weduwen, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700 (Leiden 2017), p. 598–601
¶ I. Maier en R. Vos, ‘Van oude courantende dingen die opduiken. Nieuw licht op de Haagse pers in de zeventiende eeuw.’, in: Jaarboek Die Haghe 2004, p. 10-35
¶ M. Keblusek, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum 1997), p. 284.

Rietje van Vliet