Nuttigen Vaderlander (1781)

Titelbeschrijving
De Nuttige(n) Vaderlander.

Periodiciteit
De aankondiging van een prospectus voor dit donderdags ‘Weeklyks Tydschrift’ is te vinden in de Hollandsche Historische Courant van 5 april 1781. Op deze advertentie is dit lemma gebaseerd. Op 9 juli 1781 wordt in de Leydse Courant geadverteerd voor nr. 20.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 16 pagina’s in octavo.

Boekhistorische gegevens
J.F. Rosart, ‘Boekdrukker in de Warmoesstraat, het tweede huis van de St. Annastraat, te Amsterdam’. Het prospectus was tevens verkrijgbaar in Delft, bij J. de Groot, bij wie men zich ook voor een abonnement kon opgeven.
Abonnementen (‘By inschrijving’) kostten een ducaat voor 52 afleveringen; in de losse verkoop betaalde men 3 stuivers per aflevering.
In deel 1, zo was de bedoeling, werd een ‘Lyst van de Naamen der Heeren Inteekenaaren’ opgenomen ‘doch met goedkeuring elk hunner’.

Inhoud
Rosart geeft uitgebreide informatie over de inhoud van het blad:

Om iets van dit Werk te schetzen, zal men als rechte Vaderlanders de belangen van ’t Vaderland voorstellen en verdeedigen; en als nuttige Vaderlanders, het nut onzer Landgenooten op alle mogelyke wyzen trachten te bevorderen. – De Staatkunde, en derzelver gewigtige invloed op den Koophandel, de Koophandel zelve, de Fabrieken en Trafieken, de Konsten en Wetenschappen, zullen beurtelings, voegzaamst, de Voorwerp der keuze zyn. – Schept iemand behaagen in de Regelen en zuiverheid onzer Landtaal, die hier in een’ ongedwongenen, vloeibaaren en dus aangenaamen styl gebezigt word; ook hier omtrent zal hy zig kunnen oeffenen. – ’Er zal dan nauwlyks iemand, van welken staat of beroep ook, zyn, die niet eenig nut uit het leezen van dit Werk zal kunnen trekken, of ‘er zich met genoegen tot uitspanning van gewigtiger bezigheid in verpoozen. Want elk zal geleegenheid vinden, om zyne kundigheeden te vermeerderen, of te verbeeteren en op te helderen. 

Relatie tot andere periodieken
Het tijdschrift was blijkens genoemde advertentie een voortzetting van Le Nécessaire Hollandois, waarvan 3 afleveringen tussen 4 en 18 januari 1781 bij Rosart zijn verschenen.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.
Full text Le Nécessaire Hollandois

Rietje van Vliet