Ontroerd’ Europa (1701)

Titelbeschrijving
t Ontroerd’ Europa. Vertoond, Door een weeklyks Relaas vau [sic] de gedenkwaardigste zaken van Staat en Oorlog, zedert den 11 July tot den 18 dito voorgevallen.

Periodiciteit
Van dit blad is slechts één, vermoedelijk de eerste, aflevering bewaard gebleven. Het was bedoeld als wekelijkse periodiek, blijkens de kennisgeving aan het einde van deze aflevering: ‘Nota. Werd bekent gemaakt, dat dit alle de Maandagen precys zal vervolgen, om zoo ten einde van een maand of langer by een genait te konnen werden’.

Bibliografische beschrijving
De aflevering (in kwarto) is gepagineerd 1-8. Het titelblok wordt voorafgegaan door de regel ‘Ao. 1701.’

Boekhistorische gegevens
De colofon meldt: ‘t’Amsterdam Gedrukt voor den Autheur, en zyn te bekomen by Jacob van Royen, en Jan Potgieter, Boekverkoopers’.

Inhoud
In twee kolommen wordt nieuws gegeven uit achtereenvolgens Italië, Frankrijk, Engeland, Polen en de Nederlanden. Het betreft vooral nieuws over oorlogshandelingen, met teksten van belangrijke decreten en documenten.

Exemplaren
¶ Leiden, Universiteitsbibliotheek: THYSPF 12817

André Hanou