Opmerker (1772-1778)

Titelbeschrijving
De Opmerker.

Periodiciteit
Het eerste nummer verschijnt op maandag 26 oktober 1772, het laatste op maandag 12 oktober 1778 (312 nrs.). Het blad komt wekelijks uit. De afleveringen zijn gebundeld in 6 delen. Het eerste is gedateerd 1772-1773, het laatste 1778.

Bibliografische beschrijving
Het formaat is octavo. De aflevering tellen 8 pagina’s; het geheel is doorgenummerd. Elk deel bevat een titelpagina en een inhoudsopgave. Het eerste deel bevat bovendien een afzonderlijk gepagineerd ‘Berigt aangaande een wekelyksch zedenkundig blad, genaamd De Opmerker’.

Boekhistorische gegevens
De titelpagina vermeldt geen plaats van uitgave en geen uitgever. Mogelijk behoort het tijdschrift tot het fonds van de Amsterdamse boekverkoper S.J. Baalde. In 1779 maakt hij namelijk reclame voor een goedkope aanbieding van de zes gebundelde jaargangen van De Opmerker:

Elk Vertoog werdt, gelyk dit de gestelde prys is voor deeze soort van Werken, voor 1½ st. verkoft, en dit maakt, nu de Zes Deelen by elkanderen zyn, eene somme uit van ƒ 23:8:- Dan wyl dit Werk geene dier prulschriften is, wier geheele en eenige verdienste alleen in de nieuwheid legt; […] heeft men, hetzelve ten einde gebragt zynde, ten gevalle derzulken, die zich nu, op éénmaal, van het geheel zouden willen verzien, van den gestelden prys van ƒ 23:8. wel wat willen aftrekken […]. Naamlyk men zal 150 Exemplaaren tot ƒ 8:-8:- [sic] afleveren, aan elk die, tot het einde der aanstaande maand November deeses Jaars, 1779. het sal begeeren, terwyl ook, staande dien tyd, de afsonderlyke Deelen, in zoo verre men die voor handen heeft, mede voor ƒ 2:- in stede van ƒ 3:-18. zullen te bekoomen zyn.

Exemplaren zijn verkrijgbaar in de boekwinkel van Baalde, ‘als mede by deszelfs Korrespondenten in de Nederlandsche Steden’.
De prijs bedraagt 1½ stuiver per aflevering.
Volgens het Naamregister van Arrenberg in 1788 was de prijs voor zes delen 23 gulden. Uitgever J. van Schoonhoven te Utrecht, die in het colofon als zestiende in de lijst van 47 verkooppunten wordt genoemd, had volgens Arrenberg het kopijrecht (p. 390).

Medewerkers
In genoemd prospectus voor De Opmerker (1779) wordt betoogd dat lezers van De Onderzoeker,

gerust het tweede, den Opmerker, zullen neemen, verzekerd van zoo weinig verschils in de wyze van denken ene [lees: en] schryven te zullen vinden; dat zy niet zelden in ’t vermoeden zullen vallen, of niet een en dezelfde Schryver, onder eenen verschillenden naam, het een en het ander Werk hebbe in de Waereld gebragt.

Het vermoeden wordt bevestigd noch ontkend. Zie echter het lemma over De Onderzoeker voor de auteur(s).

Inhoud
Het betreft een voortzetting van De Onderzoeker (1768-1772). Zie dit lemma voor meer gegevens.

Exemplaren
¶ Nijmegen, Universiteitsbibliotheek: OD 1171 c 37
¶ Full text deel 1deel 2deel 3deel 4deel 5 en deel 6

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Bijzondere Collecties): PPA 594:17 (prospectussen Baalde)

Lotte Jensen