Patriotsze Verhandelingen (1749)

Titelbeschrijving
Patriotsze Verhandelingen, of Weeklyksze Oeffeningen: Onder de Zinspreuk Al Hoopende Zaeyen wy (bron: Amsterdamse Courant 18 maart 1749).
¶ Verkorte titel: Patriotsze Verhandelingen, of Weeklyksze Oeffeningen.

Periodiciteit
Van dit dinsdagse weekblad zijn in 1749 minstens 10 ongedateerde nrs. verschenen, getuige de aankondiging van nr. 10 in de Amsterdamse Courant van 15 mei van dat jaar. Voor het ‘Berigt of Voorreeden’ werd geadverteerd in de Amsterdamse Courant van 18 maart 1749.

Bibliografische beschrijving
Iedere aflevering telt 8 pagina’s in groot octavo. Het titelblok heeft alleen de verkorte titel en het volgnummer.

Boekhistorische gegevens
De eerstgenoemde advertentie geeft ‘de Wed. J. van Egmont en Zoon’ als uitgever van het gratis ‘Berigt of Voorreeden’. Als verkoopadressen worden genoemd:

’s Hage by Bloemendael en Servaes, Rotterdam Maronier, Leyden de Does, Utregt Broedelet, ’s Bosch A. van Beusekom, Bommel J. Kanneman, en by de verdere Boekverkopers in de andere steeden.

Het colofon van nr. 1 laat zien dat de weduwe Van Egmont zich al snel heeft teruggetrokken: ‘t’Amsterdam: Gedrukt by Jacobus van Egmont. Op de Reguliers Breê-Straat. 1749’.
Prijs per aflevering: 1 stuiver.

Inhoud
Over nr. 10 wordt in de Amsterdamse Courant geschreven:

zynde een Vertoog so nut als noodzakelyk in de tegenwoordige tydsomstandigheid geleezen te werden; daer wy zien dat zyn Doorl. Hoogheid so edelmoedig als liefdenryk, zig zelve aenbied de gantsche natie voor te gaen, met het bevoordeelen van ’s Lands algemeen belang en onze voortreflyke Manufactuuren en Fabriquen.

Exemplaren
STCN 305160281

Rietje van Vliet