Philosophische Droomen (1758)

Titelbeschrijving
Philosophische Droomen of Oordeelkundige en Geestige Bedenkingen over de gewoonten, zeden en gevoelens der Hedendaagsche Waereld.

Periodiciteit
Dat we hier te maken hebben met een tijdschrift, wordt gesuggereerd in de veilingcatalogus van Cornelis Dierkens (1761), waarin de Philosophische Droomen vermeld staat te midden van een rij andere Nederlandstalige periodieken c.q. spectators. Dit legitimeert de opname in de ENT.
Zeer waarschijnlijk is het periodieke karakter echter een misvatting. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de advertentie in de Amsterdamse Courant van 21 februari 1758, waarin het werk als één geheel wordt aangeboden. Ook is het origineel nooit als tijdschrift verschenen. 

Boekhistorische gegevens
Volgens de Bibliotheca Dierkensiana (1761) is het werk gedrukt in ’s-Hertogenbosch. Genoemde advertentie in de Amsterdamse Courant is echter geplaatst door Jacob Burgvliet, boekverkoper te Rotterdam.

Medewerkers
Het betreft hier een vertaling van Songes philosophiques (1746) van Jean Baptiste de Boyer marquis D’ARGENS (1704-1771).

Inhoud
Zabuesnig (1782) moest niets hebben van het werk, dat in 1749 in Berlijn was verschenen:

In deeze twintig Dromen komt meenigen Bok voor den dag, die den Schryver niet veel eer aandoen.
In den eersten, bidden de Aapen tot God:
 maak ons wys, en geeft ons, dat wy van noden hebben.In den derden, scheppen de dronke Goden, tot tydverdryf, Menschen Zielen; – en Mercuris (N.B.) drinkt zes Bekers Ambrosyn (Goden brood); hy zal dan ook wel eenige Schotelen Nectar (Goden-drank) gegeven hebben. – In den vierden, laat hy den Geleerden, Waterblaasjes, Zandballen enz. maken. En, om kortheidshalve, de rest over te slaan; – in den laatsten Droom, worden de jongere Geleerden van hunne uitvindingen berooft – – Cartees is geen uitvinder der fynste Stoffen, maar heeft het uit AristotelesWat Newton van het Licht weet, heeft hy uit Lucretius en Epikuur ontleent. – De beweging der Aarde om de Zon, hebben veele Ouden al waargenomen. – Plato wist al van Tegenvoeters. – Seneka heeft reeds den oorspronk der Rivieren; den omloop des Bloeds; den weg der Staartsterren verklaart. – Het Boekdrukken is in China voor veele jaaren bekend geweest; en voor vier duizend jaar hebben de Chineesen de Zonsverduistering al berekent, enz. (p. 8-9)

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Bronnen
¶ Bibliotheca Dierkensiana, sive Catalogus librorum Corn. Dierkens (Den Haag, O. van Thol 1761), p. 107 (nr. 1394)
¶ J.C. von Zabuesnig [e.a.], Leven en schriften der hedendaagsche wijsgeeren meerendeels uit ––  getrokken (Nijmegen, Isaac van Campen 1782).

Rietje van Vliet