Phrofeetische Courant (1784)

Titelbeschrijving
¶ Phrofeetische Courant.
¶ Bedoeld is: Profeetische Courant.

Periodiciteit
Het enige bekende exemplaar betreft nr. 1, gedateerd woensdag 1 september 1784. Er zijn vermoedelijk slechts 3 afleveringen verschenen: nr. 3 is van 18 oktober 1784.

Bibliografische beschrijving
In kwarto, tweekoloms opmaak. Het titelvignet is het wapen van de Nassaus.

Boekhistorische gegevens
Fictief impressum: ‘Gedrukt te ‘sGravenhaagen. Word uitgegeven by de erven van P. Gosse junior’.
De Haagse boekverkoper Pierre Gosse junior (1718-1794) was nog lang niet dood, laat staan dat zijn erfgenamen zijn boekhandel hadden overgenomen. Hij werd wegens zijn orangistische publicaties alom gehaat; in menig patriots pamflet was hij het doelwit. Gosse was tot 1783 courantier van de ’s Gravenhaagsche Courant. Zijn zoon Pierre Frederik Gosse (1751-1826) werd in 1772/1774 opgenomen in het bedrijf van zijn vader.

Inhoud
Patriots spotkrantje.
Alle artikelen – uit Turkije, Italië, Frankfort, Polen, Pruisen, Frankrijk, Engeland en diverse Nederlandse steden – berichten over de reacties op het uitgelekte nieuws dat Willem V zich spoedig zal laten kronen tot Graaf van Holland, Zeeland en West-Friesland. Bos (z.j.) citeert het volgende bericht: 

s’Gravenhage den 19 February, alles is hier in volle Vreugde, terwyl het gerucht voor vast gaat dat onzen geliefden Erf-Stadhouder, naar eenige weken de Graafelyke Hoed zal opgezet worden, maar men zegt: dat de Prinses daar zeer veel tegen heeft, uit hoofde dat zy voor verwoestinge in dit Land vreest.

Exemplaren
¶ STCN 292781717
¶ Utrecht, Het Utrechts Archief, Bibliotheek: PK: VII C 4 (23)

Literatuur
¶ Jan Bos, ‘Pamfletten tegen Willem V’, op website Koninklijke Bibliotheek (geraadpleegd 13-11-2019; niet vindbaar 20-6-2023)
¶ E.F. Kossmann, De boekhandel te ‘s-Gravenhage tot het eind van de 18de eeuw (Den Haag 1937), p. 144-158.

Rietje van Vliet
update 20-6-2023