Politicq en Letterkundig Magazyn (1787)

Titelbeschrijving
Politicq en Letterkundig Magazyn.

Periodiciteit
Het prospectus voor het nieuwe weekblad wordt aangekondigd in de Nederlandsche Courant van 20 juli 1787. In dezelfde krant, van 10 september 1787, wordt voor nr. 5 geadverteerd. Of er meer afleveringen zijn verschenen, is niet bekend.

Boekhistorische gegevens
Blijkens de advertenties is de patriotse uitgever Jan Verlem, boekverkoper te Amsterdam.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Inhoud
In de eerstgenoemde advertentie staat over het blad: ‘’t welk eenig in zyn soort zynde, door deszelfs onderscheidene Stoffe en Behandeling, den waaren Vaderlander, zo wel als den Liefhebber van fraaye Letteren, niet missen zal zeer aangenaam te zyn’. In concreto betekent dit voor nr. 1, aldus de advertentie in de Nederlandsche Courant van 13 augustus 1787, het volgende:

Inleiding, zynde een schets van de tegenwoordige gesteldheid onzer Republiek; eenige Nieuwstydingen; brief van Govert Ongedult [?] over de beslegting onzer geschillen met den teergeliefden, vreemd ontwerp ten dien einden, vergelyking van ons gedrag, met dat der Brabanders; Antwoord op voorgem. brief, onder ’t Letterkundige vind men: Anecdote van de Koning van Pruissen, beschouwing eener Bataille, eenzaame gedagten (Dichtstukje), de kortstondige bekeering; Dichtkundige afschildering van de Zoomer enz.

De inhoud van nr. 5 wordt als volgt aangekondigd:

1. Een zeer geestigen Brief, de Heeren Ridders betreffende. 2. Iets wegens den aanmarch der Puisische [sic] Troupen, de volstrekte onwaarschynlykheid daar van. 3. Een zeer aartig Grafschrift. 4. Een aandoenlyk tafreel van de onbarmhartigheden door de Menschen de Dieren aangedaan, benevens eene voortreffelyke Wet ter hunner opzichten in een nabuurig … gemaakt, en aanmerkingen over dezelve. 5. Trekken van Edelmoedigheid en Menschenliefde enz.

Blijkens beide inhoudsbeschrijvingen is het vooral een diverterend en moraliserend blad. In hoeverre er een patriotse boodschap in zit, is niet duidelijk.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet