Politieke Sleeper (1795)

Titelbeschrijving
De Politieke Sleeper.
In de advertentie in de Nationaale Courant van 2 september 1795 wordt geschreven: De Poletieke Sleeper.

Periodiciteit
Er zijn 6 afleveringen bekend. Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de hierboven genoemde advertentie van 2 september 1795. De verschijningsfrequentie is tweemaal per week: op maandag en donderdag.

Boekhistorische gegevens
De uitgever is onbekend. De verkoopprijs is 6 duiten per aflevering.

Inhoud
Genoemde advertentie schrijft over het doel en de doelgroep van het blaadje:

Hetzelve strekt om door nuttige en vaderlandlievende vertoogen het volk van Nederland in de daad heilzaam te zyn; ten anderen om de vyanden der vryheid kenbaar te doen worden, is voor ware Vaderlanders volstrekt onmisbaar […].

Blok (1926) noemt de Politieke Sleeper een van de ‘organen der jacobijnsche clubs en voorstanders eener krachtige democratische revolutie’. Geyl (1959) noemt de Politieke Sleeper in één adem met de Domkop (1795-1796) en schrijft over beide bladen:

anoniem te Amsterdam verschijnend en tegen de geest van moderantisme die het stadsbestuur kenmerkte gericht, zochten [zij] hun kracht meest in het uitvaren tegen Oranjeambtenaren en hun vette salarissen, of in verdachtmaken en stoken.

De Lange (1972) wijst vooral op de ‘sensationele artikelen (interne verraders), roddel, verdachtmaking, laster’, waardoor een blad als de Politieke Sleeper gekenmerkt wordt.

Relatie tot andere periodieken
Niet te verwarren met De Politieke Sleeper uit 1787.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: UBM: Br. A p 2 (nrs. 1-6). In de UBA-catalogus wordt abusievelijk 1782 als verschijningsjaar genoemd; het kan ook gaan om de editie 1787. De NCC meldt: ‘niet beschikbaar’.
¶ Amsterdam, Stadsarchief (nrs. 1-6; niet ingezien)

Literatuur
¶ H. de Lange, ‘De politieke pers in de Bataafse revolutie. Enkele analytische hypothesen’, in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972), p. 81-93
¶ P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk, deel 4 (Leiden 1926, 3herz. druk) p. 573
¶ P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam, deel 3 (Amsterdam/Antwerpen 1959, herz. ed.), p. 403.

Rietje van Vliet