Post van Europa (1782)

Titelbeschrijving
De Post van Europa.

Periodiciteit
Van dit dagelijks blad is slechts één exemplaar van één aflevering bekend: een nr. 51, gedateerd ‘Den 20 Maart 1782.’ Het eerste nummer wordt geadverteerd in de Leydse Courant van 21 januari 1782:

Heden, den 21 dezer, en vervolgens alle dagen, zal […] te bekomen zyn: De Post van Europa No. 1. waar in al het geen dat tot den Koophandel en Zeevaart betrekkelyk is zal gevonden worden.

Bibliografische beschrijving
Deze aflevering bevat 4 pagina’s in kwartoformaat, gepagineerd 197-201. Op de eerste pagina komt een vignet voor: een blazende postiljon.

Boekhistorische gegevens
Het colofon op de laatste bladzijde van nr. 51 vermeldt: ‘Te Sloterdyk, ter Drukkerye van B. Brons, En te bekomen te Amsterdam, by Izaak de Jongh, in de Molsteeg, en alomme’. Genoemde advertentie noemt eveneens als uitgever Isaac de Jongh te Amsterdam, in de Molsteeg; en geeft als prijs: één stuiver het blad (bij intekening: ƒ 13:10 per jaar). Tevens wordt vermeld dat het blad in de namiddag wordt uitgegeven, dat het allereerste nummer gratis is, en dat van dit ‘Negotie Papier’ ‘er ook eenige, mits dezelve apart besprooken worden, op zeer dun Post-Papier voor de verzending te bekomen zyn’.

Inhoud
Nr. 51 beslaat uitsluitend uit de tekst van een klaagschrift aan de Staten-Generaal, afkomstig van een verder niet gespecificeerde groep industriëlen, handelaren, en andere bij de commercie betrokkenen. Het stuk memoreert de slechte economische situatie als gevolg van de Engelse oorlog; het ineenstorten van de markten; het verlies van een deel van de handelsvloot; het wegnemen van de koloniën. Zelfs indien er vrede komt, zal de handel zich niet kunnen herstellen zonder bijzondere maatregelen op landelijk niveau. Frankrijk heeft hier het goede voorbeeld gegeven. Wil de Staten-Generaal zich over dit alles beraden, en actie nemen?

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek Obr. FOL 140
¶ Full text nr. 51

André Hanou