Redekundige Vrydenker (1784)

Titelbeschrijving
De Redekundige Vrydenker.

Periodiciteit
Buijnsters (1969) schaart deze titel onder de spectatoriale tijdschriften, maar advertenties wijzen uit dat het werk weliswaar spectatoriale vertogen bevat maar in 1784 niet als een periodiek is verschenen.

Boekhistorische gegevens
Op 17 februari 1784 adverteert J.Ph. Streccius, boekverkoper te Dordrecht, in de Hollandsche Historische Courant voor de Redekundige Vrydenker. Gezien de prijsstelling (20 stuivers) gaat het hier niet om een periodiek. Uit de Hollandsche Historische Courant van 4 november 1784 blijkt dat Streccius het werk niet zelf heeft uitgegeven maar het kopijrecht ervan heeft verworven. De prijs is inmiddels gedaald tot 15 stuivers.

Inhoud
De eerste advertentie meldt het volgende over de inhoud:

geschreeven in den Smaak van Spectatoriaale Vertoogen, voorzien met een Opdragt aan Neerlands Jufferschap: de Leezer vind hier eene aangenaame Mengeling van Menschkundige Zedelyke Onderwerpen, hier en daar met fraaye Dichtstukken doorvlogten. Zo dit Werk geschikt is, om Waarheid en Deugd te doen beminnen, ’t geeft daarënboven onder afwisselende Beschouwingen der Charakters van allerly soort eene aangenaame aanleiding tot het kennen der Menschen.

In de tweede advertentie wordt gewag gemaakt van 28 vertogen.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ P.J. Buijnsters, ‘Bibliografie 18e-eeuwse spectatoriale tijdschriften in Nederland’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw (1969), p. 16-25, aldaar p. 21 (nr. 49).

Rietje van Vliet