Registraal en Alphabetisch Dagblad (1801)

Titelbeschrijving
Registraal en Alphabetisch Dagblad der Zaaklykheden in het Wetgeevend Lichaam, van het Bataafsche Gemeenebest.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Haagsche Courant van 7 november 1801: het zal ‘naar maate de menigvuldigheid der behandelde onderwerpen met twee of drie numero’s per Week vervolgt worden’.
Voor de nrs. 1-7 wordt geadverteerd in de Haagsche Courant van 28 november 1801. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer afleveringen zijn verschenen.

Bibliografische beschrijving
In octavo.
De bedoeling was dat er een maandelijkse en jaarlijkse index zouden verschijnen, ‘van alle de voorgekomene zaaken’.

Boekhistorische gegevens
De advertenties zijn geplaatst door de Haagse boekverkoper Bernard Antoine Fallée. Overige verkoopadressen volgens de advertentie in de Oprechte Haarlemse Courant van 19 november 1801: ‘by W. Wynants te Amsterdam, by D. Vis te Rotterdam, en by de Wed. Terveen en Zoon te Utrecht’.
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
Genoemde advertentie in de Haagsche Courant van 28 november 1801 beschrijft de inhoud als volgt:

De zeven eerste Nummero’s, bevatten, behalven het verhandelde ter Vergadering, de Naamen en Woonplaatsen van alle de Leden, uitmakende de Wetgevende Vergadering, het Staats-Bewind, der twaalf Leden, de Wetten bediscussieerende in de Wetgevende Vergadering, die, uitmakende het Nationaal Gerechtshof en het Nationaale Syndicaat, en eindelyk ook, der Burgers, in de onderscheidene Departementen benoemd, tot het ontwerpen van den voet en inrichting van het voegelykste Bestuur voor ieder Departement. – Gelyk al mede, het zelve Blad vervolgd wordende, alles zodanig wetenswaardig, betreklyk Wetgeving en Gouvernement, zal mededeelen, als voor ieder Burger belang in zyne maatschappelyke belangens stellende, aangenaam is te weeten.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Rietje van Vliet