Reizenden Philosooph (1755)

Titelbeschrijving
Den Reizenden Philosooph, philosopheerende over de Zotheid der voorgaande, over de Opperheerschende Fylen van deze en over de ongemeene Voorvallen der toekomende Eeuwen, door Iemand en Niemand.
¶ Deze titel wordt genoemd in de advertentie in de Leydse Courant van 10 september 1755.

Periodiciteit
Datering van dit woensdags weekblad op grond van de advertenties. Hoewel er nauwelijks sporen van dit blad zijn teruggevonden, lijkt het toch te zijn verschenen. In de Nederlandsche Post-Ryder van maart 1756 staat een bericht over een verbod in de stad Utrecht:

Door de Heeren van den Magistraat der Stad Utrecht is den 2 deezer [=maart 1756], by PUBLICATIE, het uitgeeven en verkoopen, doorleezen en voorleezen verbooden, van zeker Boekje genaamd de Reizende Philosooph; niet zo zeer wegens deszelfs Inhoud, bestaande in het uitbreiden der Nieuwstydingen, en daar op glossen te maaken; als wel om dat daar agter gevoegd waren, Brieven, Aanmerkingen en Uitdrukkingen, betrekkelyk tot zekere Inwooners van die Stad, welke daar door in hunnen goeden Naam benadeeld, verongelykt, en aan de bespotting van het Algemeen bloot gesteld werden of gedreigd, tot krenking van hunne agting; strekkende zulks tot stooring van de vreedzaame samenleeving der Burgeren. (p. 346)

Bibliografische beschrijving
In kwarto.

Boekhistorische gegevens
‘Gedrukt en thans te bekomen tot Amsterdam by de Weduwe Jacobus van Egmond op de Reguliers Breestraat’. Overige verkoopadressen die in genoemde advertentie worden genoemd:

Huytink tot Haarlem, Visser Leyden, de Haan ’s Hage, Graauwenhaan Delf, Maronier en Kentlink Rotterdam, Broedelet Utrecht, de Erve de Vry van Es Gouda, Wed. Beukelman Hoorn, Willemina Winder Alkmaar, en Ketel Saandam. De verdere Heeren Boekverkopers, welke dezelve [=de Reizenden Philosooph] begeeren gezonden te hebben, zullen die voor hunne Rekening moeten ontbieden.

Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet