Reyzende Philosooph (1756)

Titelbeschrijving
De Reyzende Philosooph.

Periodiciteit
Knuttel (1914) merkt over dit ‘weekblad’ op: ‘door de regeering der stad Utrecht den 2den Maart 1756 verboden’.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Wed. J. v. Egmont, 1756.

Inhoud
De enig beschikbare informatie is te vinden bij Knuttel (1914). Het verbod werd ingesteld omdat in het blad voorkwamen

praetense brieven en reflexien, mitsgaders perioden en uitdrukkingen, relatif tot zekere Borgers en Inwoonders dezer Stad, hunlieder wandel en handel, waardoor dezelve werden gelaedeert, geinjurieert, bespottelyk ten toon gestelt.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ W.P.C. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus (’s-Gravenhage 1914), nr. 307.

André Hanou