Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft (1794)

Titelbeschrijving
Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft.

Periodiciteit
Het enige exemplaar van dit zaterdagse weekblad dat bewaard is gebleven, dateert van 24 mei 1794 (nr. 6). Nr. 1 moet zijn verschenen op zaterdag 19 april 1794. Verdere gegevens over verschijningsdata zijn niet bekend.

Bibliografische beschrijving
Genoemde aflevering bevat 4 pagina’s, opgemaakt in 2 kolommen. Het titelblok bevat slechts titel, volgnummer en datum.

Boekhistorische gegevens
Het blad is blijkens de colofon gedrukt ‘te Paramaribo in de eerste door de Edele Directie en het Land Geprivilegeerde Drukkery van de Wed. J. Tresfon Jr. In Huur by W.P. Wilkens’.
De meisjesnaam van wed. J. Tresfon Jr. is Sara Johanna de Beer, die eerder als weduwe De Vlier de Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant uitgaf. In 1785 liet ze wegens liquiditeitsproblemen de drukpers en het privilege veilen, waarna die in handen zijn overgegaan van Hendrik Willem Poppelmann. In december 1785 heeft ze echter met financiële hulp van ‘Eerste Exploicteur’ Unico Wilkens een nieuwe drukkerij opgezet en was ze wederom in het bezit van een privilege om te mogen drukken en een krant uit te geven. Door haar tweede huwelijk, met Jsaac Tresfon Jr., op 10 maart 1786, werd Tresfon eigenaar van de drukkerij en de Weeklyksche Woensdaagsche Surinaamse Courant. Maar na zijn overlijden, enkele maanden later, stond zij als weduwe J. Tresfon Jr. er opnieuw alleen voor.
In 1793 erfde Wilco Pieter Wilkens van zijn vader Unico Wilkens het eigendomsrecht op de drukkerij van Sara de Beer. Dit verklaart de vermelding van de naam van W.P. Wilkens in de colofon van de Saturdagsche Courant van Nieuws, Smaak en Vernuft.

Inhoud
Genoemde aflevering begint met een redevoering van de dichter-dramaturg Marie-Joseph Blaise de Chénier (1764-1811) over het overbrengen van de as van Descartes naar het Panthéon in Parijs. Chénier nam als afgevaardigde van het departement Seine-et-Oise zitting in de Nationale Conventie, de regering van Frankrijk sinds 21 september 1792. Na zijn betoog volgt een aantal korte artikeltjes met memorabele gebeurtenissen/sterfdagen, anekdotes en advertenties.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 592 B 55
¶ Full text aflevering 24 mei 1794

Literatuur
¶ Angelie Sens, ‘”Eerstelingen van Surinaamsche couranten”. De vroege Surinaamse pers, 1774-1816′, in: Archie Sumter e.a. (red.), K’ranti! De Surinaamse pers, 1774-2007 (Amsterdam 2008), p. 15-35

Rietje van Vliet