Sincerus aan het Bataafsche volk (1798)

Titelbeschrijving
Sincerus aan het Bataafsche volk.

Periodiciteit
Er zijn 10 afleveringen verschenen. De openingsregels refereren aan de recente staatsgreep van 12 juni 1798:

Die gebeurdtenis wel te kennen, moet voor U van veel belang zijn, om dat zij gewis grooten invloed zal maaken op de uitoefening uwer souveraine magt op den 10den July eerstkomende.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 8 doorgenummerde pagina’s in octavo. Het titelblok bevat slechts titel en volgnummer.

Boekhistorische gegevens
Het colofon meldt: ‘Te Amsterdam, by A. Balster, Boekverkooper op den Oudenzyds Achterburgwal, by de Oude Doelestraat’. Volgens Saakes’ Naamlijst van augustus 1798 (p. 473) kostte de eerste aflevering ƒ 0:1:8.
Van de eerste aflevering is een herdruk in omloop gebracht, zo leest men aan het slot van nr. 4 (p. 40).

Medewerkers
Aan het einde van nr. 2 meldt de anonieme schrijver dat zijn naam bekend is bij de uitgever en dat die in beginsel door iedereen die daartoe macht en reden heeft, kan worden opgevraagd. ‘De eenige reden waarom hij [de schrijver] zich niet door onderschrijving noemd, is, om het vooroordeel van zijne Lezers tegen te gaan’ (p. 16).

Inhoud
Vrijwel het hele tijdschrift heeft als thema de burgerlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van maatschappij en staat. Aanleiding is de staatsgreep op 12 juni 1798 door gematigde unitarissen en de nieuwe Staatsregeling die in juli 1798 werd ingevoerd. Deze ‘Burgerlijke en Staatkundige Grondbeginzelen’ worden met instemming ontvangen; de meeste afleveringen bevatten uitleg van en toelichting op de grondwet.
De schrijver verklaart voorts in nr. 2 als oogmerk te hebben ‘om algemeen nuttig te zijn, en mij van de onvermijdelijke verpligting, die elk meer verlicht Burger omtrend zijnen minderdenkenden medeburger verschuldigd is, dat is, hem met al zijn vermoogen bij te staan en voor te lichten, te kwijten’ (p. 9). Dit voorlichten strekt zich uit tot het activeren van de lezer. Zo besluit de eerste aflevering met de oproep:

Bataven! Zijt wijs! Laat u door niemand omzetten, of uwe Stem ontwringen! Onderscheidt persoonen van zaken! Let op alles, wat zederd de omwending van 1795 gebeurd is. Stelt U verandwoordelijk voor het Vaderland, dat om redding smeekt! Zijt wijs in uwe keuze, en de Bataafsche Republiek zal vrij en gelukkig wezen! (p. 8)

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br *CLXXV* 14 (nr. 1-10)

Rietje van Vliet