Spectator der Jeugd (1779)

Titelbeschrijving
Spectator der Jeugd; of Mengelingen ter Vorming van het Verstand, den Smaak en het Hart.
Titel gebaseerd op het Naamregister van Arrenberg (p. 484) en de opgave bij Buijnsters (1997).

Periodiciteit
Het eerste deel bevat volgens de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen uit 1780 25 afleveringen (‘stukjes’) die in 1779 verschenen zouden zijn (p. 168-169). Voor dit eerste deel werd geadverteerd in de Noordhollandsche Courant van 21 februari 1780. Vermoedelijk zijn er niet meer delen verschenen. Of de ‘stukjes’ in één keer of als periodiek werk op de markt zijn gebracht, is evenmin bekend.

Bibliografische beschrijving
In klein octavo. De recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen meldt dat deel 1 na een voorrede 259 bladzijden omvat.

Boekhistorische gegevens
Deze spectator is uitgegeven te Amsterdam, bij J. van Gulik, en kostte volgens opgave in de Vaderlandsche Letteroefeningen 18 stuivers per deel.

Inhoud
De recensie in de Vaderlandsche Letteroefeningen heeft betrekking op het ‘eerste’ deel. Het blad zou bedoeld zijn ‘voor de rypere Jeugd’. Het was uit het Duits vertaald, maar de stukken die te zeer op Duitsland betrekking hadden, waren weggelaten.
Genoemde advertentie in de Noordhollandsche Courant geeft de volgende informatie:

Dit Zedekundig Werkje, ’t welk in allen deelen aan het Opschrift voldoet, is in eenen Levendigen en opwekkenden styl Geschreeven en zal van alle zoorten van Leezers met een treffend genoegen geleezen worden; het Tydstip der Verhandeling bepaald zig tusschen de 12 en 16 Jaaren, of de langzaamen voorgang van de Kindsheid tot de Jongelingschap, het is in kleine Verhandelingen afgedeelt en om den aandacht der Jeugd op eene aangenaame wyze bezig te houden, zyn de onderwerpen in zoort verschillende, en elk op zig zelven treffende […].

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

Literatuur
¶ P.J. Buijnsters, Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (Zwolle 1997), nr. 1673.

André Hanou